انجامتکالیفبندهایقانونیمربوطبه زنانوخانوادهدرمجموعهقوانین

Vizhenameh - - News -

- تقســیم کار ملــی سیاســت هــای کلــی خانــواده اباغی رهبر معظم انقــاب پیرو اباغ معاون اول محتــرم رئیــس جمهــوری، دریافــت برنامــه های پیشــنهادی دستگاه ها و آماده سازی جهت طرح و تصویب در ستاد ملی زن و خانواده - تشــکیل کارگــروه ملــی توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار و تدوین برنامه های دســتگاهی براســاس بنــد ت مــاده 80 قانــون برنامــه ششــم توســعه بــرای توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار مبتنی بــر 5محور ســامت، توانمندیهای فرهنگــی، اجتماعــی، مســاعدت و حمایــت هــای اجتماعی و مســکن، مسائل حقوقی، اشتغال و کار آفرینی و تهیه برنامه و اقدام و عمل 5 ســاله طرح توانمندســازی و ارائه به کمیســیون امور اجتماعی دولت - اجرایــی ســازی مــاده 102 قانــون برنامــه ششــم توســعه در حــوزه خانــواده و جمعیــت و دریافــت برنامــه های دســتگاه ها و تشــکیل کمیته ها جهت تحقق مفاد برنامه - تهیــه پیــش نویــس آییــن نامــه اجرایــی تبصره 2 مــاده 101 قانــون برنامــه ششــم بــا دو رهیافــت دســتیابی به بازآرایی ســاختار حوزه زنان و خانواده در ســطوح دســتگاه هــای اجرایــی و ملــی و رصــد و پایــش برنامههــا بــر مبنــای شــاخص هــای کان و عملکــردی حــوزه زنــان و خانــواده بــا همــکاری ســازمان برنامــه و بودجــه و ســازمان اداری و استخدامی کشور - اجــرای تعهــدات پیــش بینــی شــده در تقســیم کار ملــی شــورای اجتماعــی کشــور در حــوزه هــای تعیینشده برای معاونت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.