نگاه سیاسی به حوزه زنان با تدوین سند توسعه زن و خانواده پایان مییابد

Vizhenameh - - News -

دکتر اطهره نژادی معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معــاون برنامهریــزی و هماهنگی معاونــت ریاســت جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده گفــت: بــا تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در اســتانها، حوزه زنان از سیاســی نگــری و فردگرایی دور میشود. بــه گــزارش خبرنــگار اجتماعــی ایرنــا، اطهــره نــژادی در نشســت اجــرای طــرح ملــی توانافزایــی زنان جویــای فرصتهای کســب و کار با رویکــرد کارآفرینی و کارگاه توجیهی اجرای طرح تدوین سند ارتقــای وضعیت زنــان و خانواده در اســتانها کــه در آســتانه هفتــه زن بــا حضــور مدیــران کل امــور زنان و خانواده اســتانداران سراسر کشــور برگزار شــد، گفت: این سند بهعنوان یکی از پروژههای بنیادین و مهم حوزه زنان و خانواده است و به طور یقین با تدوین این ســند به ســمت برنامه محوری حرکت خواهیم کرد. وی ادامه داد: پروژه سند توسعه زن و خانواده در قالب پروژههــای معاونــت امــور زنان و خانواده ریاســت جمهوری اســت و تالش جدی بــرای تدوین آن در اســتانهای مختلف کشــور انجام میشود. نــژادی اضافه کــرد: خوشــبختانه ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور نیز بــرای ایــن موضــوع همکاری جــدی دارد و امیدواریم این ســند در اســتانها بدرســتی اجرایــی شــود.البته نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای اســالمی نیــز بــا اختصــاص پنــج صــدم درصــد اعتبــارات هزینــهای اســتانها بــا ایــن موضوع موافقــت کردند.وی بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه اعتبار مربوطه در بودجه استانی محقق شــود، گفت: معاونت امور زنان و خانواده از این سند به صورت ویژه حمایت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.