درمان بیاختیاری ادراری

Vizhenameh - - News - دکتر سمیه ادایی متخصص زنان

0۵ درصــد زنــان نشــت ادرار را در طــول عمــر خــود تجربــه میکننــد و 10 تــا 20 درصــد ازآنهــا از نشــتهای مزاحــم رنــج میبرنــد. مهــم اســت بدانیم که نشــت ادراری بخش عــادی پیری نیســت و درمــان بــرای کاهــش یــا برطــرف کــردن مشــکل در دســترس اســت. پزشک شــما میتواند به شــما کمک کند، اگر از نشــت ادرار رنج میبرید، مجبوریــد بــا عجلــه بــه دستشــویی بروید یــا اینکه بارها به دلیل مراجعه به دستشــویی از خواب بیدار می شــوید. پزشــک میتواند با گرفتن شــرح حال و انجــام معاینه و درخواســت تســتهای آزمایشــی مناســب علت و نوع بیاختیاری شــما را تشخیص دهــد. بــی اختیــاری ادراری بــه انــواع بیاختیــاری استرسی ( که با افزایش فشار داخل شکمی بهدنبال عطسه یا سرفه یا فعالیت، نشت ادرار رخ میدهد) و بیاختیــاری فوریتــی (نشــت غیــرارادی ادرار کــه همراه با آن یا بالفاصله قبل از آن احساس فوریت دفــع ادراری رخ میدهد) تقســیم میشــود. برخی بیماران ترکیبــی از عالئم هر دو نــوع بیاختیاری را دارند. درمانها براساس عالئم شامل اصالح شیوه زندگی، درمان دارویی و درمان جراحی است.

اصــاح شــیوه زندگی: برخــی تغییرات در شــیوه زندگی شــما ممکن اســت بــه کاهش نشــت ادراری کمککند

کاهــش وزن: در افراد چاق یــا اضافه وزن، کاهش وزن اغلــب بــه کاهــش نشــت ادرار عــالوه بــر بهبود سایر بیماریهای مزمن مرتبط با بیاختیاری کمک میکند. (بهعنوان مثال دیابت و فشار خون باال)

مدیریتمصرفمایعات: درصورت مصرف بیش از حــد مایعات، با بــه تعادل رســاندن آن میتوانید نشــت ادراری را کاهش دهید. در کل 6/1 لیتر از تمام مایعــات (آب، شــیر و غیــره) در روز بــرای اکثر مردم کافی اســت ازطرفی اگر مایع کمتــری مصرف کنید، ادرار ممکن است تیره و غلیظ شده و با تحریک مثانه احساس فوریت دفع رخ دهد. یک توصیه این است که مقادیر کمی مایع را در فواصل منظم در طول روز بنوشید (به جای مصرف مقدار زیاد برای یکبار). قبل از رفتن به رختخواب، نوشیدن مایعات را سه تا چهارساعتمتوقفکنید.

یبوست: میتواند نشت ادرار را بدتر کند. افزایش میزان فیبــر در رژیم غذایی به 30 گرم در روز ممکن است باعث کاهش یبوست شود.

تخلیه برنامهریزی شــده: تخلیه مثانــه در فواصل منظم، به جای انتظار تا زمانی که مثانه شما بسیار پر است، میتواند موجب کاهش بیاختیاری فوریتی و جلوگیری از نشت استرسی طی فعالیت بدنی با یک مثانه پر شــود. سعی کنید هر ســه تا چهار ساعت به طور منظم در طول روز ادرار کنید.

تمرینــات عضات لگــن: کــه بهعنــوان تمرینات Kegel شــناخته شده اســت به طور منظم به تقویت عضالت مورد استفاده برای حمایت از مجرای ادرار و جلوگیری از نشت ناشی از بیاختیاری استرس کمک میکند (بهعنوان مثال، سرفه، خنده، عطسه کردن).

آموزشمثانه: آموزش مثانه ممکن است به شما کمــک کند تا بتوانید ادرار را بیشــتر نگه دارید و کمتر به دستشویی بروید. طبیعی است که در روز هر سه تا چهار ساعت ادرار کنید وافراد سالمند فقط یکبار در شب از خواب بیدار شوند تا ادرارکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.