ابرها در خانه ما

Vizhenameh - - News - فرنگیس یاقوتی

کار دســتی درســت کــردن بــرای مــا همیشــه یــک پیشــنهاد جــذاب و سرگرمکننده است؛ پیشنهادی که در هر شرایطی از آن استقبال میکنیم. چنــد روز پیــش وقتــی آرویــن از مهــد کــودک آمــد ناهــارش را خــورد اما نخوابید؛ برای سرگرم کردنش و اینکه بازیهای بیسر و صدا انجام دهد به او گفتم بیا کاردستی ابر درست کنیم. خوشحال شد و فوری کنارم آمد تا ببیند چه برنامهای دارم. مقداری الیکو برداشتیم (همان چیزهای پنبه شکلی که داخل بالشت و کوسن را با آن پر میکنند) و با آروین آن را کامالً از هــم باز کردیم و روی یک دســتمال پهن کردیم. ســپس کمی نشاســته درســت کــردم و داخــل آن کمی رنــگ آکریلیک آبــی زدم و آن را در یک ظــرف بزرگتــر ریختــم و بعد با آرویــن پنبهها را داخل ظرف نشاســته و رنگ ریختیم و شــروع کردیم به بازی کردن و رنگ کردن الیکوها. پس از یک دســت شــدن رنگ یک روزنامه را به صورت دوالیه به شــکل یک ابر بــرش زدم و با کمــک آروین الیکوهای رنگی را روی روزنامه چســباندیم. بهدلیــل وجــود نشاســته نیاز به چســب نبــود و الیکوهــا به روزنامــه کامالً چســبید بعد از پایــان بازی ابرها را روی میز کنار پنجره گذاشــتیم تا کامالً خشک شود. خالصه اینکه یک ساعتی با آروین درگیر درست کردن ابر بودیم و با هم در مورد ابرها صحبت کردیم. بعد از خشــک شدن ابرها هزار و یک مدل عکــس با آنها گرفتیم یک روز هم بعــداز مهدکودک ابرهایمان همراه با یک ریسه کاغذی رنگی را برداشتیم و به پارک نزدیک خانه رفتیم و آنجا چند مدل عکس با ابرهایمان گرفتیم. و در نهایت هر دو ابر را به دیوار کنار گلدان هایمان وصل کردیم. اتفاق دیگر این روزهای من این است که صبحها از سکوت خانه استفاده میکنم و برای خودم فایل صوتی ضبط میکنم مثالً بخشی از یک کتاب را میخوانــم و در زیر صدایم یک موســیقی بــیکالم آرام میگذارم یا در مورد یک موضوع که هر چیزی میتواند باشد نظرم را میگویم و صدایم را ضبط میکنم. حس جالبی اســت و خودم این کار را دوســت دارم و هر روز در نقش یک مجری رادیویی عمل میکنم. خیلی از فایلهای ضبط شــدهام را شــبها برای همســرم میگذارم یا در طول روز که ســر کار اســت برایش میفرســتم و در مورد آنها با هم صحبت میکنیم حاال آروین هم از من یاد گرفته اســت و گاهی رو به لپ تاپ من مینشــیند و هدفون به گوشــش میگذارد و شعر میخواند و مثالً صدایش را ضبط میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.