همسرم هیچ تمایلی به من ندارد چه کنم؟

Vizhenameh - - News - نسرین صفری روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه

یک ســال پیش به عقد یکی از بســتگان دور خانواده پدریام در آمدم و اکنون حدود ۵ مــاه اســت که ازدواج کردهایــم. در مدت عقد متوجه بیتوجهیها و بیرغبتیهای جنسی همسرم شدم اما آن را بخشی از پاکدامنی او قلمداد کردم، این مسأله موجب آزارم میشد اما کنار میآمدم حال که وارد زندگی مشترک شدهام بیمیلی جنسی و بداخالقیهای همسرم بشدت کالفهام کرده است، ناراحت و عصبی و گوشه گیر است و دائماً بهدنبال بهانهای برای فرار از خانه اســت. چندبار برای رفع مســأله پیشــنهاد درمان دادهام اما ایشان نه جواب بله دادهاند و نه خیر، البته اخیراً نیز متقاضی طالق است،لطفاًمراراهنماییکنید. بررسی مشکل به صورت حضوری نزد یک روانشناس مجرب بسیار مورد تأکید است اما با توجه به شرح حال مختصری که از ایشان بیان کرده اید؛ ابتالی همسرتان به یک بیماری جسمی یا روانی بسیار محتمل است، با این حال برای آگاهی و کسب اطالعات به اختصار مطالبی را برای واشکافی بیشتر مسأله در اختیارتان قرار میدهیم. ناتوانی جنســی یکــی از مشــکالت رایجی اســت که برخــی از مردان بــا آن دســت و پنجه نرم میکنند، دالیل متعددی چون اختالالت جسمی و روانی و گاه حتی اعتیاد به یک ماده مخدر، علت این مسأله است، از اینرو با صراحت و اطمینان باید بیان کنیم که ناتوانی جنســی دلیل اصلی عصبانیت، بد اخالقی و عدم تمایل به زندگی و شاید مهمترین دلیل فرار ایشان از منزل است. بیشــک گــذران زندگــی با چنین فردی که حاضر به پذیرش مشــکل نیســت بســیار سخت است و بیگمان بدون درمان این مسأله، این وضعیت، پیش از قبل، بحرانی و وخیمتر خواهد شد چرا که عالوه بر دالیل بیان شده، احساس گناه، ناامیدی و یأس نیزگریبانگیرهمسرتانمیشود. پیشــنهاد اول ما به شــما این است که با وجود بداخالقیهای همســرتان به او تمایل نشان دهید و مشکل جنسیاش را به رویش نیاورید و به او تفهیم کنید که با وجود این مشــکل، باز خواهان او هســتید و میخواهید با او زندگی کنید. اعتمادسازی کنید تا به جای فرار، به شما ملحق شود و شما را امین و دلسوز خود بداند. برای جلب اعتماد، تا آنجایی که ممکن است خانواده خود و همسرتان را در جریان مشکالت قرار ندهید و به طرق مختلف خواهان حضور او در کنارتان باشید(تماس تلفنی، پیامک .)...و پس از جلب اعتماد همســرتان میتوانید او را ترغیب بــه درمان کنید و همراهیتان را در این راه نیز نشان دهید. برای سوگیری کمتر همسرتان در مراجعه به پزشک، توصیه میکنیم متخصص اورولوژیست نخستین گزینه انتخابیتان برای درمان باشد و پس از اطمینان از عدم مشکالت فیزیولوژیک جدی، به روانشناس بالینی مراجعه کنید، هر چند گاهی مشکل روانی مسبب علت فیزیولوژیک است، اما بیشک تشخیص این مســأله برعهده پزشــکتان اســت و در نهایت در صورت عدم موفقیت، به تقاضای طالق او پاسخ مثبت بدهید چرا که ماندن در این زندگی ماحصلی جز احساس استیصال، درماندگی، ناامیدی، حقارت و افسردگی برای شما نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.