راهکارهای زندگی با همسری که وسواس کنترل دارد

Vizhenameh - - News - ریحانه دوستدار

افــرادی کــه وســواس کنتــرل دارنــد بســیار هوشــمندانه و ماهرانه افــراد و موقعیتهــا را دســتکاری میکننــد تا بــه هدف و خواســته خود برسند. شریک زندگیتان این احساس را در شما پــرورش میدهد کــه گویا شــما نمیتوانید هیچ کاری را درســت انجــام بدهید و تنها راه درســت انجام یک کار، همانی است که او انجام میدهد. شــاید پیــش آمــده باشــد کــه بــرای پیشــگیری از تنشهــا، تن بــه خواســتههای او بدهید امــا او هر بــار آن مــوارد را بهعنــوان شــواهدی از ضعــف و ناتوانی شــما یــادآوری میکند وهمچنان شــما را مجبور میکند به خواســته او رفتــار کنید. بنابراین نخســتین نکتهای که الزم اســت بدانید این است که شــما ضعیف و غیرقابل قبول نیستید. شما به اندازه کافی قوی و هوشــمند هســتید و تالشهای او بــرای اینکــه از شــما موجودی ناتــوان و نیازمند بسازد مبتنی بر واقعیت نیستند. افراد کنترلگر دو شخصیت متفاوت دارند؛ در روابط اجتماعی آنها بسیار محبوب، شاد و سرزنده و مهربان هستند اما فقط کســانی که با آنها زندگی کرده باشند خشم، پرخاش و خشــونت چنین افرادی را میشناسند. بــه همین دلیل اســت که دوســت و فامیــل اصالً نمیفهمنــد چــرا شــما در زندگیتان خوشــحال نیستید و چنین فرد جذابی را دوست ندارید. در واقع این نقابی اســت که او استفاده میکند تا شما را متقاعد کند هیچ کس با او مشکلی ندارد جــز شــما کــه نمیخواهید قبــول کنیــد او چقدر درست و عالی رفتار میکند.

گفتوگــو هنــوز یــک راه حل اســت/ در علم روانشناســی وســواس کنترل نشــانه شــخصیت ناکارآمد اســت. اگر نشــانههای این وسواس تازه شــروع یــا یافت شــدهاند هنوز فرصــت دارید تا روی ایــن مســأله کار کنیــد. از شــریک زندگیتان بخواهیــد تــا بــرای یــک گفتوگــوی مؤثــر وقت بگذارد. در این گفتوگو سعی کنید به روشهای کنترل اشــاره کنید و بگویید که چطور تمایل او به کنتــرل زندگــی و انتخابهایش شــما را محدود کــرده و آزار داده اســت. اگــر وســواس کنتــرل در مراحل اولیه باشــد با بحث و به چالش کشــیدن مسائل میتوانید آن را اصالح کنید.

ایســتادن روی پــای خود/ اگرچه فــرد کنترلگر دوســت دارد فرمــان بدهــد تــا خواســتههایش پیش برود اما شــما نباید تابع باشــید. شبی که او از شــما میخواهد برایش غذای خاصی را بپزید مخالفــت کنید و بهانه بیاوریــد. اگر او میخواهد کتابها به ترتیب خاصی در کتابخانه قرار بگیرد یا شــما را مجبــور میکند کت و شــلوار خاصی را برای میهمانی بپوشــید بــا آن مخالفت کنید و از تمایالت خودتان حرف بزنید. تا زمانی که شــما او و خواستههایش را تأیید میکنید و تابع هستید او به رفتارش ادامه میدهد. مخالفتهای شــما همان تلنگری است که او به آن احتیاج دارد. البته چنین واکنشی زمانی اثربخش است که او به رابطه با شــما نیاز داشته باشد و واقعاً دنبال یک رابطه ســالم باشد. در این صورت مخالفت شما به او نشــان میدهد با وجود عالقه جاری در این رابطه شــما اجــازه نمیدهید او بــا فرمانهایش همه چیز را کنترل کند. خواستهها و نیازهای شما نیــز محترم و ارزشــمند هســتند و او بــرای حفظ رابطه نمیتواند شــما را زیر ســلطه خواستههای خــود قــرار بدهد، تــا زمانی که او تــرس و ضعف شــما را در مقابــل خــودش میبینــد تغییری در رفتــارش ایجــاد نخواهــد کــرد بلکــه بــا رضایت بیشتری همه چیز را کنترل میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.