بیشترین کار در کمترین زمان

Vizhenameh - - News -

اســتفاده از زمان و انجام دادن کارهای بیشــتر در زمان کمتر یکی از موفقیتهای بزرگ است و میتواند شما را با یک قدم بزرگ به سمت پیشرفت هدایت کند. معمــوالً زیــاد برایمــان پیــش میآیــد کــه در ســاعات کاریمــان برعکــس عمل میکنیــم یعنی کمتر کار انجام میدهیم. معموالً وقتی بهدلیل فشــار کاری زیاد ماننــد ســفرهای کاری نمیتوانیــم خوب اســتراحت کنیــم، دغدغههــای زیادی داریــم و مشــکالت خانوادگــی یــا مالــی ذهنمــان را درگیــر کــرده و حواسمــان بیشــتر ســمت آنهاســت یا وقتی ترسهایی داریم که هیچ وقت حل نشــدهاند و میترســیم دوباره با آنها مواجه شــویم، این مشکل برایمان به وجود میآید. اگر دوســت دارید این روند را تغییر دهید و در زمان کمتر به کارهای بیشــتری برسید این روشها را امتحان کنید:

شاید فکر کنید نخستین راه حل کار بیشتر است اما به جای این بهتر است به خواب و اســتراحتتان توجه کنید و به آن نظم بدهید. اگر ســاعت کاریتان زیاد است و برای انجام کارها مدام در رفت و آمدید و زیاد خسته میشوید باید خوب بخوابیــد. کــم خوابی باعث میشــود خســتگیها در تنتــان بمانــد و بیحوصله باشید و همین مسأله نمیگذارد کارهای بیشتری انجام دهید.

وقتــی کارهای کوچک را انجام میدهید میبینید می توانید به تعداد زیادی از وظایفتان برســید. شــاید در نگاه اول به نظرتان برسد این کارها کوچک است و مهم نیســت و باید بروید ســراغ کارهــای بزرگتر اما کارهای کوچک هم شــما را بســیار جلو میاندازند. فهرســتی از کارهای کوچک روزمره یــا کارهای کوچکی که عقب افتادهاند تهیه کنید و به مرور انجامشــان دهید. در نهایت میبینید حجم زیــادی از کارهایتــان پیش رفته اســت. ضمن اینکــه وقتی میبینیــد این کارهای کوچــک انجام شــدهاند انرژی بیشــتری میگیرید و ذهنتان از فکــر کردن به این کارها، رها میشود.

گاهــی بعضــی از عوامــل باعث میشــوند حواسمــان پرت شــوند و نتوانیم براســاس زمانبندی یا آنچه در ذهنمان طراحی کردهایم کارها را انجام دهیم. تنهــا راه حــل از بین بــردن این عوامل اســت. اینترنــت و چک کردن شــبکههای اجتماعی، تلفنها و گفتوگوهای بیمورد، غیرکاری و بیش از حد؛ از نمونه این عوامل حواس پرتی اســت. برای انجام این کارها محدودیت زمانی قائل شوید و هنگام انجام کارها آنها را از جلوی دستتان دور کنید.

اگــر بــه کارتان عالقــه دارید قدم بزرگی برداشــته اید و میتوانیــد در کمترین زمــان بیشــترین کارهــا را انجام دهید. چون دوســت داریــد به انــدازه کافی مفید باشــید و به اهدافتان برســید. اما اگر به کارتان عالقه ندارید بهتر اســت راهی برای ایجاد عالقه پیدا کنید. تفکرات منفی درباره کارتان را دور بریزید و ســعی کنید کارهایی را اول انجام دهید که دوســت دارید. درباره کارتان مطالعه کنید و جنبههایی را کشف کنید که مورد عالقه شماست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.