خاگینه‌هویج

Vizhenameh - - News -

مواد‌الزم:‌

تخم مرغ ......................4 عدد هویج متوسط ................ 6 عدد آرد .............. 6 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر ..... یکقاشق غذاخوری

مواد‌میانی:

گردو خرد شده، دارچین، پودر گل سرخ

مواد‌الزم‌برای‌شهد‌خاگینه:

شکر .............................2 لیوان آب ........................... یک لیوان زعفران دم کرده ........ یکقاشق سوپخوری

طرز‌تهیه:

ابتــدا شــکر و آب را مخلــوط کردهورویحرارتمیگذاریم تا شــکر حل شــود. زعفــران را اضافــه میکنیــم و وقتی یک جــوش خــورد از روی حرارت برداشــته و کنــار میگذاریم تا خنک شــود. هویج را شسته و پوســت کنده و با قســمت ریز رنــده، رنــده میکنیــم. داخل ظرفی تخممرغها را شکسته با همزن دستی هم میزنیم. بعــد آرد و بیکینــگ پــودر را خــوب مخلــوط میکنیــم. در آخــر هویــج رنــده شــده را ریختــه و خوب هــم میزنیم. مقداری از مــواد را داخل تابه یــا قالبــی کــه چــرب کردهایم میریزیــم و بعد مــواد میانی را ریختــه و بقیه مواد را اضافه میکنیــم. خاگینــه را داخــل فــری که از قبل با حرارت 180 درجه سانتیگراد گرم شده به مدت۵1دقیقهقرارمیدهیم. بعــد از اینکــه خاگینــه را از فر در آوردیــم شــهد را روی آن ریختــه و پس از اینکه شــربت جــذب خاگینــه شــد ســرو میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.