تالش هاجر تربیت برای بهبود شرایط زنان

Vizhenameh - - News -

هاجــر تربیــت را یکــی از نخستین زنان سیاستمدار ایــران میتــوان دانســت. البتــه او هــم نماینــده مجلــس بــود و هــم در حــوزه اجتماعــی بــرای بهبود شــرایط زنان تالش میکــرد. در حــوزه زنــان او در طــرح و تصویــب الیحه حمایت از خانواده، توســعه مراکز سوادآموزی و حرفهآموزی، همکاری با وزارت بهداری در امر بهداشــت و تنظیم خانواده مشارکت داشت و در پی سهیم شدن زنان روســتایی در درآمد مزارعی کــه روی آن کار میکردند و نیز سهیم شدن زنان در دارایی خانواده بود. «تربیت» ســال 1284 در اســتانبول ترکیه به دنیا آمد چون پدرش از کارمندان دولت و از اعضای محلی ســفارت ایران در استانبول بود.دیپلمش را در استانبول گرفت و چون سه زبان عربی، فرانســه و انگلیســی را بلد بود در سفارت ایران مشــغول به کار شــد. در همین دوران با محمدعلی تربیت یکی از روشنفکران سرشناس و از آزادیخواهان مشروطیت آذربایجان آشــنا شد و با او ازدواج کرد. همین ازدواج باعث شــد او به ایران بیاید. آنها ابتدا در تبریز زندگی میکردند و هاجر تربیت 10 ســال در این شهر اصالح مدارس و تشویق دختــران بــه تحصیل را پیگیــری کرد زیرا بــه گفته خودش آمــوزش و تربیــت دختــران ایــران یکــی از دغدغههــای اصلــیاش بــود. همســرش بــه ریاســت اداره فرهنــگ آذربایجــان منصوب شــد و دبســتان «دوشــیزگان» را برای دختران تأســیس کرد که مدیریتش را به همســرش واگذار کرد. اما وقتی محمدعلی تربیت نماینده مجلس شــورای ملــی شــد آن دو به تهــران آمدنــد و هاجر تربیــت بهدلیل ســوابقش در مــدارس تبریــز، در تهــران بهعنــوان رئیــس «دارالمعلمــات تهــران» یا دانشســرای مقدماتی دختران انتخــاب شــد. ســال 1318 هم مدیــر دبیرســتان نوربخش شــد؛ از نخســتین دبیرســتانهای کامالً ایرانی ایــران. بنگاه حمایت مادران یکی از نخســتین مؤسســههای حمایت از زنــان در آن روزگار بــود و هاجــر تربیت در هیــأت مدیره آن حضور داشت و دبیرکلش بود. ضمن اینکه وقتی چند سال بعد و در ســال 1322 حزب زنان با نام جدید «شورای زنان ایــران» کارش را آغــاز کرد در آن فعالیت میکرد. در ســال 1324 هم ازســوی بانوان اعضای شورای زنان به شهرداری تهران پیشــنهاد شــد کــه در اداره امــور بنگاههــای خیریه با شهرداری همکاری کنند. ریاست اداره امور اجتماعی وزارت کشــور و چهــار دایره فرهنگی، بهداشــتی، تربیتــی و خیریه (اجتماعی) از دیگر مسئولیتهای هاجر تربیت بود. در کنار اینها او کودکستانی را هم در وزارت کشور تأسیس کرد. او در دورههای بیستویکم و بیســتودوم مجلس شورای ملی نماینده بود و بارها از تریبون این مجلس درباره حقوق زنان و لــزوم آمــوزش و تربیت دختران ســخنرانی کــرد. در دوره ششم مجلس سنا یکی از سناتورها شد اما در سال۵431 در نامهای به ریاست مجلس شورای ملی بهدلیل درد مفاصل و فشــار خون تقاضای مرخصی کرد و چند سال بعد در ۹2 دی ماه 13۵2 در دوره سناتوریاش درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.