اخبار زنان

Vizhenameh - - News -

افزایــش مشــارکت اقتصــادی زنــان/ نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان یــک درصد رشــد داشــته اســت. بر اساس آمــاری کــه بــه تازگــی از ســوی ســازمان برنامــه و بودجه منتشــر شــده نــرخ مشــارکت اقتصادی زنــان در ســال ۵۹31، 14/۹ درصد بوده که امســال به 16 درصد رسیده است.بررســی نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان و مــردان در فاصلــه ســالهای ۵۹ تــا 6۹ نشــان میدهد با وجود آنکه مشارکت زنان در سال 6۹ رشد 1/1 درصدی داشته ولی همچنان نسبت به مشارکت 64/۵ درصدی مردان در سال گذشته، پایین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.