رابطه صرع و بارداری

Vizhenameh - - NEWS - دکتر سمیه ادایی متخصص زنان

بیــش از ۰9 درصــد از زنــان مبتــال بــه صــرع دارای حاملگــی طبیعی هســتند. ایــن نکتــه باید بــه بیمــار منتقــل شــود که ممکن اســت ترس و اضطراب زیادی در رابطه با خطرات داشــته باشــد. بــا وجود ایــن، زنان مبتال به صــرع در معرض خطر بیشــتری از عوارض پرناتال در مقایســه با جمعیت عمومــی، از جمله پره اکالمپســی، زایمان زودرس و مرگ و میر جنین هستند. برای پزشکان و زنان مبتال به صرع مهم اســت کــه از این موضوع آگاه باشــند، زیرا برنامهریزی دقیق و مدیریت حاملگی میتواند احتمال یک نتیجه مطلوب را افزایش دهد. تعــدادی از مســائل مهم وجود دارد که باید توســط پزشــک با بیمارمطرح شود، زمانی که یک زن مبتال به صرع باردار میشود؛ این مسائل شامل: آیا داروهای ضد صرع الزم است؟ داروهای ضد صرع بر جنین چه تأثیری دارد؟ اثر صرع مادری بر جنین چیست؟ حاملگی چه تأثیراتی بر تشنج دارد؟ چگونــه بایــد در طــول حاملگــی و زایمــان بیمار مدیریت شود؟

چگونــه در طــول دوره پــس از زایمــان بیمار باید مدیریت شود؟ مهمتریــن نکته آن اســت که حتماً قبــل از اقدام به بــارداری مشــاورههای الزم انجــام شــود تــا عوارض مــادری و جنینــی کاهــش یابــد.از مســائل مدیریت قبــل از بــارداری میتــوان بــه مصرف اســید فولیک اشــاره کرد. تجویز اسید فولیک قبل از خواب ۰.4( تا ۸.۰ میلــی گرم در روز) برای همــه زنان بالقوه برای کاهش خطــر عوارض لوله عصبی توصیه میشــود. دوز باالتر 4( میلی گرم در روز) در خانمهایی اســت کــه در معــرض خطر افزایــش نقایــص لوله عصبی هســتند (مثــالً کــودک قبلی بــا نقص لولــه عصبی، کســانی که داروهای ضد صرع، بویژه کاربامازپین یا والپروات مصرف میکنند) پیشنهاد میشود. هدف بعدی، کنترل تشــنج در طول بارداری است. مهــم اســت این نکتــه به بیمــار آموزش داده شــود کــه خطرات عــدم مصــرف دارو و قطع خودســرانه توســط بیمار از تأثیر داروها بر جنین بیشــتر اســت. بهتر اســت میزان مصــرف دارو تحت نظر پزشــک کاهش یابد و از حداقل انواع دارویی اســتفاده شود. اگر زنی 2 ســال یا بیشتر بدون تشنج باشد میتواند پزشــک معالج شــما با انجام معاینه و آزمایشــات تکمیلــی، قطع درمان دارویــی را مد نظر قرار دهد. ممکن اســت بهدلیــل تهوع و اســتفراغ بــارداری یا کاهــش حــرکات دســتگاه گوارش یــا مصــرق آنتی اسیدها، سطح خونی دارو در بدن مادر کاهش یابد و منجر به افزایش تعداد حمالت صرع در بارداری شــود.همچنین ممکن اســت بیخوابــی یا دردهای زایمانی آســتانه تشنج کاهش یابد. در صورت شک به قطع مصرف خودسرانه دارو و یا هنگام رخ دادن تشــنج میتوان سطح دارویی ضد تشنج را در خون انــدازه گرفت هــر چند ممکن اســت در تمام مراکز ایــن امر در دســترس نباشــد. ســونوگرافی هدفمند در طــول بــارداری جهــت پایش نقصهــای جنینی الزامــی اســت. دادههــای محــدودی دربــاره ایمنی شــیردهی با مصــرف داروهای متعدد در دســترس اســت. هــر چنــد اختــالالت شــناختی در مصــرف طوالنــی مــدت اکثــر داروهــا گزارش نشــده اســت. بعد از زایمان بهتر اســت از روشهای پیشــگیری از بارداری متناســب با توجــه به نــوع داروی مصرفی ضد صرع استفاده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.