به اهدافتان نزدیکتر شوید

Vizhenameh - - NEWS -

وقتــی کارتــان را آغــاز میکنیــد رؤیاهــای زیادی در ســر داریــد و چشــماندازی از پیشــرفت و موفقیــت در ذهنتان ترســیم میکنیــد. اما آنچه در کنار داشــتن این اهــداف مهــم اســت، راههایــی اســت که بــرای رســیدن بــه ایــن موفقیتها طی میکنیــد. بــرای رســیدن به موفقیت عــالوه بر انــرژی و انگیزه همانطــور که قبالً هم خوانده اید باید اهداف مشــخص و روشــنی داشته باشید و بعد در محیط کار بهدنبال روشهایی باشید که میتوانید به این اهداف برسید. روشهایــی هســتند کــه توجه و به کار بــردن آنها میتواند شــما را بــه اهدافتان نزدیک کند.

روابط کاری شــما در این زمینه بســیار تأثیرگذارند. باید ســعی کنید با مدیر، همکاران و رقبا و کســانی که در حوزه کاریتان مدام با آنها در تماســید، رابطهای خوب ایجاد کنید. این رابطه خوب باعث میشــود آنها به شــما برای رســیدن به اهدافتان کمک کنند، هنگامی که به مشــکلی برمی خورید کنارتان باشــند و اگر درباره نحوه انجام کارها حرف و نظری دارید راحتتر بپذیرند و همراهتان شوند.

ناامیدی یکی از بدترین مســائلی اســت که ممکن اســت در کار با آن مواجه شوید. ایــن حــس به هر دلیلی که به وجود آمده باشــد میتواند انگیزه شــما را از بین ببرد.اگر شکســت خــورده اید یــا دیگران به حرف هایتــان بیتوجهی کردهاند و مدیــر و همکار یا افرادی که با آنها در کار در ارتباط هستید به درخواستتان پاسخ منفی دادهاند نا امید نشوید. باید توان و قدرت پذیرش این مسأله را داشته باشید.

ارتباط شــما با دیگران با توجه به مقام و جایگاه شــان نسبت به شما تعریف میشود. پس باید توقع و نوع رفتارتان مطابق با همان جایگاه باشد. درخواست گفتوگو با همکار با داشــتن همین درخواســت از مدیرتان فــرق دارد. میتوانید مدت طوالنی با همکارتان گفتوگو کنید اما مدیرتان زیاد وقت ندارد.

وقتــی ارتبــاط خوبی با مجموعــه کاری و افرادی که با آنها در تماس هســتید برقرار کنید میتوانید از ارتباطاتتان در مواقع لزوم استفاده کنید. استفاده از این روابط تأثیر زیادی بر کارتان و حل مشکالت و مسائل دارد.

فکرنکنید قرار است همه چیز یک دفعه به دست بیاید و همه مشکالتتان خیلــی راحت و بیدردســر حل شــود. برای همه اینها باید صبر داشــته باشــید. بیصبری باعث میشــود رفتاری شــتاب زده و گاهی حتی تند و بد داشــته باشید که روی اطرافیانتان تأثیر منفی میگذارد و همین باز هم شما را از مسیرتان دور میکند و عقب میراند.

آنچــه میخواهید خود به خود درســت نمیشــود. بایــد کارهایتان را پیگیری کنید. اگر قرار اســت با مدیرتان درباره پروژهای حرف بزنید یا همکاری، مشــکلتان را حل کند، باید پیگیر آن باشــید و یادآوری کنید. طبیعی اســت که درخواســت شــما میان کارهای زیاد دیگران گاهی فراموش شــود. اما فراموش نکنید که این درخواســت شماست و شما باید آن را پیگیری کنید نه دیگران.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.