آش‌قورت‌قیله

Vizhenameh - - NEWS -

مواد‌الزم:‌

سبزی (ریحان، جعفری و تره) ..... یککیلو بلغور .................................. یکپیمانه برنج آش ...................... نصف پیمانه لوبیا چشم بلبلی ................ یکپیمانه لوبیا سبز .................................. 2لیوان بادمجان ................................... 4عدد پیاز ......................................... یکعدد کشک .................................... یکبسته گوجه فرنگی............................. 5عدد

طرز‌تهیه:

ابتــدا در یک قابلمــه روغــن میریزیم. پیــاز را نگینی خــرد میکنیم و تفت میدهیــم. بعد گوجه فرنگیها را بــدون پوســت خرد کــرده، بــه پیازها اضافــه کرده و تفت میدهیم. چنــد دقیقه در قابلمــه را میگذاریم تــا گوجهها رنگ بدهد. بعد نمــک و فلفل و زردچوبه میزنیــم. بلغور را هم شســته و اضافه کــرده و رویش آب میریزیــم. در ظــرف را میگذاریــم تــا بــه جــوش بیایــد. حــاال لوبیا ســبز و بادمجانها را خــرد کرده و به مواد اضافه میکنیم. میگذاریم نیم ساعت بجوشد و بعد سبزی و برنج را اضافه میکنیم و اجازه میدهیم جــا بیفتد. وقتی آش پخت و جا افتاد کشــک را اضافه میکنیــم و یــک جــوش کــه زد زیــرش را خامــوش میکنیم. آش را با پیاز داغ و سیر داغ سرو میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.