سهیالبسکی پایهگذار یک جایزه ماندگار

Vizhenameh - - NEWS -

نویســنده و مترجــم و معمــار خالصــه کارهایــی اســت کــه ســهیال بســکی در زندگیاش انجام داد. او فرزنــد غالمعلــی بســکی پــدر طبیعــت ایران بود اما زیر ســایه ایــن نــام نمانــد و نام خودش بهعنوان یکی از زنــان مانــدگار ایران ثبت شد. سهیال بســکی سال ۱332 متولد شد. به رشــته معماری عالقه داشــت اما چون دیپلمش را در رشــته ریاضــی نگرفتــه بود در مدرســه عالی مدیریــت گیــالن و رشــته مدیریــت تحصیلــش را ادامــه داد. پــس از پایــان دوره کارشناســی و برای تحصیــل در رشــته اقتصــاد بــه دانشــگاه ایالتــی میشــیگان امریــکا رفــت و وقتــی ســال ۱356 تحصیلش تمام شــد بــه ایران بازگشــت. تدریس اقتصــاد در دانشــگاه بوعلــی همدان و پــس از آن دانشــگاه علــوم تربیتــی را دنبــال کــرد تــا اینکه با وقوع انقالب فرهنگی، دانشــگاه تعطیل شد. این فرصتــی بود که بســکی ترجمه کتــاب را آغاز کند. بســکی تالش کرد میــان اقتصاد و رشــتهای که به آن عالقه داشــت یعنی معمــاری رابطهای برقرار کنــد و بــه همین دلیــل در بخش اقتصــادی مرکز مطالعاتــی و تحقیقاتــی شهرســازی و معمــاری مشــغول به کار شــد. نویســندگی و ترجمــه باعث شــد مسئولیت انتشار مجله آبادی در همین مرکز را بپذیرد. تجربهاش در انتشــار این نشــریه او را به سوی انتشار نشریهای در حوزه معماری سوق داد و بــه ایــن ترتیــب و در ســال ۱377 مجلــه معمار را با ســرمایه شــخصیاش منتشــر کرد. نشــریهای مانــدگار و معتبــر. ضمن اینکه مدیریت مؤسســه معمــار نشــر را هم برعهده داشــت. یکی از دالیل مانــدگاری نام ســهیال بســکی جایزهای بــود که در رشــته معمــاری پایهگــذاری کــرد؛ جایــزه بــزرگ معمار. بسکی پرکار و پرمشغله داستاننویسی را فراموش نکرده بود و ســال 2۸ مجموعه داســتان کوتاهی به نــام «پاره کوچک» نوشــت و منتشــر کــرد که برنده جایزه گلشــیری شــد. دومین مجموعه داســتان او هم به نام بیبی پیک در ســال 5۸3۱ نامزد همین جایــزه شــد. در محــاق، رمان گذشــتهای اســت که نمیگــذرد، رمان در حکایت ســاختن مبال در بم، رمــان ذره و مجموعــه داســتان عکسهــای فوری کتابهایی هستند که با نویسندگی او منتشر شدند و زندگینامه ویرجینیا وولف و آنگونه که من زیستم هم توســط او ترجمه شــد. سهیال بســکی 6 خرداد ۱394 وقتی بــرای دیدار با اعضــای خانوادهاش به استانبول ترکیه رفته بود، درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.