فقط یک آرزو داشتم

Vizhenameh - - NEWS -

صــدای جیــغ میآیــد. صــدای جیــغ جنین بــه دنیا نیامدهای، در ســرم میپیچد. تو هر شــب ســراغ من میآیی. درست همین جا، رو به روی من میایستی. ضربان قلبم طوری میکوبد که احساس میکنم هر لحظه قلبم درون ســینهام خواهد ترکیــد. چیزی در من تغییر نکرده. هنوز زیبایی خودم را حفظ کردهام. این را از ایستادن جلو آینه فهمیدهام. ... ناگهــان بــرق رفــت. هرچــه بیشــتر بــه تاریکــی زل مــیزدم، بیشــتر میفهمیــدم کــه جز ســیاهی، چیز دیگــری پیــدا نیســت. تنهــا بــودم. بــا دســتهایی یازدهساله و چشمهایی که دنبال روشنایی میگشت. میدانستم کســی خانه نیســت، با این حال چند بار مــادرم را صــدا زدم. هیــچ جوابی نشــنیدم. از جایم بلند شــدم. کورمال کورمال خودم را به بیرون از اتاق کشــاندم. زمســتان بود. شــعلههای آبی بخاری کمی خانه را روشــن کرده بود. حس میکردم کسی پشت سرم ایستاده است. حجمی نامرئی را پشــت گردنم احســاس میکردم. گوشهایم تیز شده بود و چشمهای گشــادهام فقــط بــه روبهرو خیره شــده بــود. زل زده بــودم به نــور زردرنگ کمســویی که از شعلههای بخاری روی فرش میتابید. میترسیدم به پشت سرم نگاه کنم. فقط یک آرزو داشتم؛ کاش صدای چرخیدن کلید در قفل در بیاید. کاش در باز شود و مادرم داخل شود. نام کتاب: پرنسسها فقراتشان بیرون نمیزند نویسنده: نسرینا رضایی نشر: نشر مروارید

جشنواره و نمایشگاه حمایت از تولیدکنندگان داخلی و لبــاس اقــوام ایرانی برگزار میشود. اطهره نژادی معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری میگوید: «در ایــن نمایشــگاه لباسهــای اقــوام ایرانــی بــه نمایــش گذاشــته میشــود و معرفی بیشــتر ایــن اقــوام و لباسهــای ســنتی آنــان از اهــداف برگزاری نمایشــگاه اســت. این نمایشــگاه گامی برای فراهم کردن زمینه اســتفاده از لباس اقوام ایرانــی بواســطه رنگهای شــاد آنهاســت.» این نمایشــگاه از امروز تا 25 اردیبهشت ماه در شهر کرج برپاست. طــرح اصــالح قانــون ســن ازدواج دختــران در مجلس همچنان پیگیری میشــود. به گفتــه پروانه سلحشــوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس حداقل ســن 6۱ ســالگی برای ازدواج دختــران در نظر گرفته شــده اســت: «این طرح با قیــد یک فوریــت تحویل داده شــده و درخصــوص بررســی فوریــتدار آن رأیگیری میشود و در غیر این صورت بررسی طرح به صورت عادی در دســتورکار قــرار میگیرد. در این طرح مشخص شــده برای ازدواج دختران با سنینی میــان 3۱ تا 6۱ ســال باید اذن ولــی، دادگاه صالحه و تأیید پزشــکی قانونی مبنی بر توانایی جسمی برای ازدواج دریافت شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.