رابطه سیگار و ناباروری

Vizhenameh - - News - دکتر سمیه ادایی متخصص زنان

یکی از مشکالت جهانی در زمینــه ســالمت، مصــــــرف دخــــانیــات و بویــژه ســیگار در میــان جوانــان اســت. متأســفانه در سالهای اخیر شــاهد موج روز افزون مصــرف دخانیات در میان جوانان در ســطح کشــور هســتیم کــه عالوه بر ســیگار، به شکل ســنتی قلیان در قهوه خانهها و حتی محافل خانوادگی به وفور دیده میشود. بنا به آمار وزارت بهداشت، میزان مصرف سیگار در دختران جوان در ســالهای اخیر دو برابر شده است. گذشــته از همه آسیبهای ناشی از سیگار، مصرف این ماده در دختران میتواند در بارداری و فرزندآوری آنان در آینده بسیار خطرناک باشد. از میــان عوامــل متعــددی کــه میتواننــد باعــث بــروز نتایــج نامطلــوب در بارداری شــوند ســیگار مهمترین عامل قابل تغییر است. عوارضی مانند حاملگی نابهجا، اختالل رشــد جنین، پاره شــدن پیــش از موعــد کیســه آب و افزایــش مــرگ و میر نــوزادان پس از زایمان تنهــا چند مورد از عوارض شناخته شــده مصرف دخانیات در زمان بارداری است. البته عوارض مصرف دخانیات در بارداری تنهــا به طــول دوران بــارداری محدود نمیشــود. تحقیقات نشان داده است که بیماریهایی مانند آســم یا حتــی چاقــی دوران کودکــی، در کودکانی که مادران شــان در دوران بارداری سیگار مصرف میکردهانــد شــیوع بیشــتری دارد. همچنین باید در نظر داشــت که اکثــر این مادران پس از زایمان نیز به مصرف سیگار ادامه میدهند و کودکان، به صورت بــا واســطه ‪Second Hand(‬ ) در معرض دود سیگار خواهند بود. تحقیقــات نشــان می دهد کــه درصــدی از موارد نابــاروری یــا تأخیر در بــارداری، ناشــی از مصرف ســیگار اســت. به نظر می رســد که فلزات سنگین موجــود در ســیگار، بــه همــراه بعضــی ترکیبــات شــیمیایی دیگــر میتوانــد باعــث کاهــش تعداد فولیکولهای تخمدان شــود. حتی در میان زنانی کــه بــا اســتفاده از روشهایــی ماننــد IVF (لقــاح خارج رحمی) باردار میشــوند، شــانس موفقیت در زنان ســیگاری به وضوح کمتر است. همچنین احتمــال بروز ســایر بیماریهای مرتبط با ســیگار مانند فشار خون، سرطان ریه و آسم نیز میتواند باعث بروز مشکالت آتی در مسیر بارداری شود. سقط های خود به خودی، مرگ زود هنگام جنین و بــه دنیا آمدن نوزاد مرده، چند مورد اثبات شــده از اثــرات مصــرف ســیگار در بــارداری اســت. طبق تحقیقــات انجــام شــده، مصــرف ســیگار احتمال بــه دنیا آمدن نــوزاد مرده را تــا 0۵ درصد افزایش میدهــد. نکته جالــب در این تحقیقــات این بوده اســت که زنانی که در ســه ماهه اول موفق به ترک ســیگار شــوند، از نظر احتمال به دنیــا آمدن نوزاد مــرده، شانســی در حد زنــان غیر ســیگاری دارند و این مســأله اهمیت ترک ســیگار در نخستین زمان ممکــن پــس از بــارداری - و حتــی االمــکان قبل از اقدام به بارداری - را نشان میدهد. مســأله مصرف دخانیــات در بارداری مســأله ای اســت کــه جــز بــا آمــوزش مناســب و کافــی قابل حل نیســت. برگــزاری کالسهای آموزشــی پیش از ازدواج و شناســایی مــادران پــر خطــر میتواند مؤثرترین راه حل باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.