ازدواج بایک مرد رویاپرداز

Vizhenameh - - News - نسرین صفری روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه

دختر 19 سالهای هستم که بهخاطر فوت پدرم، مجبور شدهام از ۲1 سالگی روی پای خودم بایستم و همه اطرافیانم هم اذعان به پختگی رفتاری و شخصیتی من دارند، خواســتگاران زیادی داشتهام که هرکدام از آنها را به دلیلی رد کرده ام، از نظر خودم همیشــه تصمیم درستی گرفتهام اما اطرافیانم معتقدند دچار وسواس در انتخاب شدهام. حال چند وقتی است به طور کامالً سنتی پسری به خواستگاریام آمده است که فقط یک ماه از من بزرگتر است، این آقا از هر لحاظ مورد تأیید است اما طی چند جلسهای که با ایشان صحبت کردهام احساس میکنم بهخاطر تفاوت سنی اندک، به بلوغ فکری نرســیده و بیشــتر نگاه آرمان گرایانه به زندگی دارد. دریچه نگاهش به حل بســیاری از مســائل زندگی به مانند راهکارهای پیشــنهادی یک کودک است مثــالً درباره شــغلاش میگوید: حقوق من اگــر چه برای زندگــی امروزمان اندک و مکفی است اما من اگر بخواهم میتوانم یک شرکت بازرگانی راه بیندازم. میترسم بعدترها در ارتباط با ایشــان دچار مشکل شوم و تردید به این ازدواج دارم، لطفاً مرا راهنماییکنید: بیش از توجه به درســتی یا نادرســت بودن انتخاب اخیرتان، ســعی کنید معیارهای اصلــی ازدواجتــان را مشــخص کنیــد. با خودتان رو راســت باشــید و افــراط و تفریط و خیالپــردازی را کنــار بگذارید. اما راجع به فرد منتخب فعلیتان باید بگوییم تفاوت سنی با توجه به بلوغ فکری که مدنظرتان است اندکی جایز بررسی و تفحص است اما صرف توجه به تفاوت سنی هرگز بهمعنای انتخاب غلط یا درست شما نیست؛ چه بسا تجارب بالینی متعدد نشان داده است بسیاری از افراد با وجود تفاوت سنی بسیار زیاد یا کم با همسر، زندگی موفق و خوشایندی داشتهاند؛ بیتردید توجه به ابعاد مختلف بلــوغ، شــخصیت زوج و از همه مهمتر تعهــد به خود و پذیرش مســئولیت زندگی از مهمترین ارکان موفقیت یک ازدواج موفق اســت. با توجه به برهه ســنی شــما و فرد منتخب تان، ذکر این مهم بسیار حائزاهمیت است که هردو نفر شما اگر چه به تازگی وارد برهه جدیدی از زندگیتان یعنی جوانی شــده اید اما تجارب متفاوت زندگیتان باعث شــده اســت شــما بهعنوان یــک جوان، جهــان بینی، نگــرش و ســاختار فکری بالغانه تری نسبت به فرد مورد نظرتان به زندگی داشته باشید. یادتان باشد تفکرات افســانهای، آرمانگرایانه و ایده آل گرای این دوران از یک ســو، بیثباتی در نگرشها و ارزشهای شخصی و اجتماعی از سوی دیگر، در بسیاری از اوقات باعث تغییر عقیده، ارزشها و آرمانهای یک جوان میشود. با توجه به این مهم، کنکاش و تفحص درباره ثبات شخصیت و مسیر انتخابی فرد مورد نظرتان باید در اولویت اول باشد. از ســوی دیگر بهتر اســت حس مسئولیتپذیری او را بســنجید و از او بخواهید تا چند مورد از مســئولیتهای جدی خود را برای شــما بیان کند، محک بزنید تا دریابید چند مورد از این مسئولیتها از ضروریات مرد زندگی شماست. توصیه دیگر ما به شما این است که مدت آشنایی را اندکی طوالنی کنید و در این دوران با مشاورههای حضوری بهطور صحیح به تصمیم نهایی برسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.