چالش پول در رابطه همسران

Vizhenameh - - News - ریحانه دوستدار

برکسی پوشیده نیست کــه اســترسهای مالی یکــی از مهمتریــن دالیــل اختــالف نظر و مشــکالت یک رابطه اســت. میگویند احســاس دوســت داشتن اســت که یک رابطه را پایدار نگه مــیدارد امــا واقعیت چیــز دیگری اســت. وقتی اوضاع مالیتان مناســب نیســت و نمیتوانید با شــرایط سخت زندگی ســازگار شوید عواطفتان هــم تحــت تأثیر آن قــرار میگیرد، امــا فقط هم مشــکل مالــی نیســت؛ اگر شــما پــول کافــی هم داشــته باشــید و بدهکار دیگران هم نباشــید اما روشهــای مدیریت مالیتان با هم فرق داشــته باشــد این می تواند به یک تنش جدی در رابطه تبدیــل بشــود. همیشــه این بحث وجــود خواهد داشــت که چطــور خرج کنید یا چطــور پس انداز کنید. برای اینکه بفهمید چقدر با هم بر سر پول توافق دارید به این پرسشها توجه کنید. آیا هدفهای مالی شما شبیه هم است؟ اگر شما هدف های مالی شبیه هم داشته باشید باال و پایینهای زندگیتان قابل تحملتر خواهد بود. مثالها بســیار ساده هســتند؛ مثالً اگر هر دو بــه ایــن توافق برســید که ابتــدا بــرای خرید یک خانــه دلخواه هزینه کنید تا خریدن یک ماشــین یا اگر هدف هر دوی شــما این باشد پیش از بچه دار شــدن بــه ســفرهای مطلوب و هیجــان انگیز بروید این نشان دهنده سازگاری مالی شماست. اگر چه باید در نظر بگیرید که هدفهای هر کسی در طــول زندگــی تغییر میکنــد و همــواره ثابت نیست. وقتی خیلی جوان هستید نیازهایتان را با پول به شــکل دیگری تأمین میکنید و در آستانه میانسالی خواستهها و دغدغههای مالیتان چیز دیگری اســت. هدفهای مالی مشــترک یکی از ایدهآلهای یک رابطه مشترک است و زمانی که چنین توافقاتی وجود نداشته باشد رفتار شما در رابطه تغییر میکند. تنش بر اثر اختالفات مالی زمانی ایجاد میشود کــه اولویتهای شــما با شــریک زندگیتان فرق بکنــد. پول بویژه برای مردم متوســط یا افراد کم درآمــد محــدود اســت. وقتــی درآمــد محدودی داریــد باید خودتان را با شــرایطی که پول فراهم میکنــد ســازگار کنیــد. حاال اگــر در ایــن میان هر کــدام از شــما ایــده خــودش را برای همــان پول محــدود داشــته باشــد مســأله برایتــان بغرنــج میشــود. اما دقیقا همین جاســت کــه بلوغ یک رابطه مشــخص میشــود. اینکه بتوانید تعادلی ایجــاد کنید و هدفهایتان را به هم نزدیک کنید برای احساس رضایت هر دو نفر مهم است. با این حال کافی نیست که فقط هدفها مشترک باشند. اگر عادتهای خرج کردن یا ارزشهایتان هم باهم متفاوت باشد پول به یک چالش جدی در رابطهتان تبدیل میشود. بعضیها خیلی به پول فکر میکنند، زیادی محتاط هســتند، راحت خرج نمیکنند یا پول را فقط صرف امور اساسی میکننــد، بعضیها ســهلگیرترند، پــول را برای زندگــی در لحظــه حــال میخواهنــد، دســت و دلبازند، نگرانیهای مالیشان را کنترل میکنند و بعضیهــا هــم اصــالً دغدغه پــول ندارنــد و یا به اصطالح آینده نگر نیســتند. کســی نمیتواند بگوید کدام یک از این روشها درســتتر اســت. هــر کســی بــاور و عادتــی دارد، امــا بــدون شــک تعامــل بین یــک آدم ســختگیر در امــور مالی با کســی که پول را برای لــذت و نیازهای حالاش و با رضایت خاطر خرج میکند بسیار دشوار است. اینکه هر کدام چه ارزشــی برای پول قائل هستید یک مسأله مهم در رابطه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.