نکاتی برای تربیت کودکمسئولیتپذیر

Vizhenameh - - News -

در آموزش مســئولیتپذیری به کــودکان، مهمتر از «بایــد و نبایدها»، چگونگی گفتــن آنهــا اســت. بچههــا کاری را انجــام میدهنــد کــه آنهــا را برانگیختــه و هیجــانزده کنــد یــا انگیــزه کافــی در آنها بــه وجــود آورد. پــس اگــر میخواهید فرزندتــان خواســتههای شــما را بدرســتی اجــرا کنــد، بایــد بــه او دلگرمــی دهیــد. فقــدان دلگرمــی و تشــویق و انگیــزه، باعــث بدرفتــاری و تنبلــی بچهها میشود. کودکی که ناتوان از اجرای مقررات شماست یا نافرمان به نظر میرسد، معموالً کودک دلســردی اســت که کندی و ناتوانی خود را ابزاری برای اجتناب از هرگونه تــالش میداند و از آن برای مســئولیتگریزی اســتفاده میکنــد. بنابراین وقتی میبینیــد که کودکتان برای مرتب کردن اتاق خود یا انجام تکالیف مدرســهاش دســت دســت میکند، خود را به خواب میزند یا با کارهای بیاهمیت ســرگرم میکند، در واقع به طور غیرمســتقیم نشــان میدهد که انگیزه کافی برای انجام فرامین شما ندارد. بهترین راه دلگرم کردن کودک به انجام خواســتههایتان، تحسین کردن اوست. او را به خاطر درســت انجام دادن وظایفش در خلوت و در مقابل چشم دیگران تحســین کنید. وقتی کاری را بهتر از دفعه قبل انجام میدهد به او جایزه بدهید و ســعی کنید با مشــارکتی کردن کارها او را برای پذیرفتن مســئولیتهای جدید آماده کنید. فقــط دقــت کنید که تحســین باید با احتیــاط به کار برده شــود چون زیــاده روی در تحســین باعث میشــود اگر کــودک یک بار به خاطر کاری کــه انجام میدهد تحسین نشود، احساس شکست کرده و مسئولیتها یا قوانینی که برایش وضع کرده اید را تنها به امید گرفتن پاداش انجام دهد. بهتریــن تشــویق و دلگرمی، آنهایی اســت که به صــورت کالمی ابراز میشــوند. جمالت سادهای مثل؛ «کاری که انجام دادهای برای من خیلی ارزشمند است.» یــا «ببیــن چقدر خوب از پســش براومــدی» میتوانــد موتور انگیزشــی کودک را روشن کند. به کودکتان نشــان دهید که به توانایی او ایمان و اعتقاد دارید و وقتی مســئولیت جدیــدی بــه او میســپارید بگویید: «دفعه قبــل خیلی خوب از پــس کاری که به عهــدهات بود برآمــدی. حاال بیا یــک کار بزرگتر را امتحان کنیــم.» اگر کودک در انجام مسئولیت جدید ناموفق بود، او را سرزنش نکنید. به او بگویید که هرشکستی فقط به معنای نداشــتن مهارت اســت و به هیچوجه از ارزش او کم نمیکند بلکه نشــان میدهد باید چیزهای جدیدتری یاد بگیرد. وقتی کودک بداند که مجاز به اشــتباه کردن اســت و اشتباهاتش باعث نمیشود کمتر دوستش داشته باشید، با انرژی و انگیزه بیشتری سعی میکند مهارتهای خود را افزایش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.