چگونه در محیط کار غمگیننباشیم؟

Vizhenameh - - News -

کارهایمــان زیاد اســت، خیلیها ممکن اســت کاری داشــته باشــند که زیــاد آن را دوســت ندارنــد یــا حقوقشــان کم باشــد و وظایفشــان زیــاد. همه این مســائل باعث میشــود محل کارمان را دوست نداشته باشــیم و حتی از آن بدمان بیاید. این مســأله هرچه بیشــتر شــود بیشــتر ما را از موفقیت دور میکند چون دلزدگی و افســردگی برایمــان همــراه دارد. وقتــی چــارهای جــز کار کــردن در این شــرایط نداریــم بهتر اســت دنبال راهکارهایی باشــیم کــه ســاعتهای کاری را دلپذیرتر کنیــم تــا خوشــحال باشــیم و ایــن خوشــحالی روی کار و پیشــرفتمان اثر مثبت بگذارد.

یکی از مســائلی که باعث ایجاد حس بد و ناراحتی در شــما میشــود مسائل شخصی است که با آن درگیر هستید و در محل کار هم با شماست. این احساس ناراحتــی باعث میشــود در محل کار هم خوشــحال نباشــید و از همــه چیز ایراد بگیرید یا همه مســائل به نظرتان بد بیاید. ســعی کنید مســائل شــخصی را خانه بگذارید و روی کارتان تمرکز کنید.

هرچــه اطرافتــان شــادتر و مطابــق میلتــان باشــد بیشــتر در محیــط کارتان احســاس شــادی و رضایت میکنیــد. میز یا اتاقتــان را آنطور که دوســت دارید تزئین کنید. گلدانی که دوست دارید یا عکس خانواده را روی میز قرار دهید.

حتماً کســانی هســتند که در محیط کار بیشــتر با آنها صمیمی هستید. با آنها در زمانهــای اســتراحت گفتوگو کنید و حتی ناراحتــی و نگرانیهایتان را با آنها در میان بگذارید. این کار به شــما آرامش بیشــتری میدهد. اگر هم فکر میکنید بعضی همکاران با شما مشکل دارند و این مسأله در محیط کار آزارتان میدهد سعی کنید بدون درگیری و با گفتوگو مشکل را حل کنید.

شــاید ســرتان زیادی شلوغ است که از محیط کارتان کالفه میشوید. معموالً بخشــی از این شــلوغی بهدلیل این اســت که کارها منظم انجام نمیشــوند. پس ســعی کنید منضبط باشــید و طبق برنامه کاری پیش بروید. این باعث احســاس رضایت در شــما میشــود و اعتمــاد به نفستان باال مــیرود و در نتیجه در محل کار خوشحالتر میشوید.

االن بســیاری از کارهــا پشــت میــز و رایانــه انجام میشــود و گاهی ســاعتها مجبوریم در این حالت بمانیم. همین کار شما را کسل و خسته و غمگین میکند و باعث میشود از کار و محیط کار به مرور بدتان بیاید. میتوانید هر ساعت یک بار چند قدم راه بروید، با همکاری حرف بزنید و در مجموع بیحرکت نمانید.

شاید مدام به بدیها و سختیهای کارتان فکر میکنید. هرچه بیشتر این کار را انجام دهید بیشتر از محیط کار بدتان میآید و دلزده میشوید. در مقابل سعی کنید خوبیهای کار و محل کارتان را روی یک کاغذ بنویســید و هر از گاهی به آن نگاهی بیندازید. این باعث میشــود ذهنیتتان نســبت بهکار عوض شــود و احساس رضایت بیشتری داشته باشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.