رول الویه

Vizhenameh - - News -

مواد الزم

تخم مرغ ........................................................... سه عدد شیر .................................................................... 0۴ گرم روغن مایع ......................................................... 0۴ گرم نمک ................................... یک هشتم قاشق چایخوری فلفل ................................................................. مقداری آرد ..................................................................... 60 گرم سیب زمینی پخته ........................................... 0۵3 گرم خیارشور ............................................................. دو عدد قسمت سفید پیازچه.......................................... دو عدد جعفری خرد شده........................... دو قاشق غذاخوری سس مایونز ....................................................... 100 گرم ژامبون گوشت .................................................. 00۲ گرم

طرز تهیه:

تخــم مرغهــا را در ظرفــی شکسته، شــیر و روغن را اضافه کــرده و کمی با هــم بزنید. بعد آرد را کــم کــم اضافه کــرده و با همزن بزنید تا صاف و یکدست شــود. تابــه مســتطیلی را روی حرارت قرار دهید بعد که کامالً گرم شــد کف تابه را کمی روغن بریزید. مــواد را در تابه ریخته و بعــد از دو دقیقــه که یک طرف خمیــر پختــه شــد طــرف دیگر را برگردانیــد تــا ســمت دیگــر هــم پختــه شــود. خمیــر پختــه را روی پارچــه نمــدار گذاشــته و پارچــه را رول کنیــد و کنــار بگذارید. حــاال ســاالد را آمــاده کنیــد. در ظرفی ســیب زمینی پخته شده را رنــده کــرده و خیارشــور رنده شــده، پیازچــه ریــز خرد شــده، جعفــری خــرد شــده و ســس مایونــز را مخلــوط کنیــد. خمیر را باز کرده یک الیه نازک ســس روی آن بزنیــد. بعــد ژامبونها را بچینیــد بــه طوری که ســطح خمیر را کامل بپوشاند. سپس یک الیه از ساالد آماده را روی ژامبون پهن کنید. رولت را از همان طرفی که رول کردهاید بپیچیــد و یــک ســاعت داخــل یخچال قرار دهید تا کامالً ســرد شــود. روی خمیــر را بــا ســس چنــد خط مورب بزنیــد تا کمی شکل بهتری داشته باشد و بعد برش بزنید. میتوانید رولها را با گوجه گیالسی یا هویج تزیین کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.