پاناکوتا٣ رنگ

Vizhenameh - - News -

مواد الزم:

شیر .................................................................... ۲ لیوان شکر ................................................. ٦ قاشق غذاخوری ژالتین ............................................... ۲ قاشق غذاخوری آب جوش .............................................. یک سوم لیوان خامه صبحانه ................................................... 001گرم

طرز تهیه:

ژالتین را بــا آب جوش روی کتری بگذاریــد و بن مارى کنید. شــکر را داخل شــیر بریزیــد و روی حرارت بگذاریــد تا شــکر حل شــود.ًخامه را هــم بن مارى کنید تا کامال شــل شــود. حاال شــعله زیر شیر و شکر را خامــوش کرده و ژالتیــن، خامه و وانیــل را بــه آن اضافــه کنیــد. مواد را به 3قســمت تقسیم کنید. بــه یــک قســمت چنــد قطــره از اسانســی که دوســت دارید اضافه کنید. به قســمت دیگر یک بســته پــودر نســکافه و در قســمت آخــر یک قاشــق غذاخوری پــودر کاکائو بریزید. بهتر است پودر کاکائو تلخ باشــد. امــا اگــر تلخ نیســت مقدار کاکائو را بیشــتر کنیــد. البته میزان آن بســته به ذائقه شماست. حاال الیــه اول را بریزید و داخل یخچال بگذاریــد. وقتــی نیم بند شــد الیه دوم را ریختــه و دوبــاره بعــد از نیم بند شــدن آن الیه بعد سوم را بریزید. میتوانید روی آن را با ژله رولیهاى کوکاکوالیی تزئین کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.