تالشهای فرنگیس یگانگی برای زنان و صنایع دستی

Vizhenameh - - News -

شــاید کمتــر فکــر کــرده باشــید کــه چــه کســی بــه فکــر ســر و ســامان دادن به صنایع دســتی ایــران و راهانــدازی ســازمانی برای آن افتاد و آن را اجــرا کرد. کســی کــه ایــن کار بــزرگ را انجــام داد فرنگیــس یگانگی(شاهرخ) بود که چندیــن ســال فعالیت در حوزه زنان را در کارنامهاش داشت. او سال ۵9۲1 در تهران به دنیا آمد و چون خانوادهای زرتشــتی داشــت در تهــران و در مــدارس مخصوص زرتشــتیان تحصیــالت متوســطه را گذرانــد. بــرای دانشــگاه رشــته زبــان ادبیــات فارســی و انگلیســی را انتخــاب کــرد و در دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران مــدرک کارشناســیاش را گرفــت. پــس از آن و برای ادامه تحصیل به امریکا رفت و آنجا رشــته مددکاری اجتماعی را انتخاب کرد و توانست مدرک کارشناسی ارشــدش را از دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبــی بگیــرد. فرنگیس با اردشیر یگانگی ازدواج کرده بود و 3 فرزند داشت اما وقتی فرزندانش کوچک بودند همزمان با رســیدگی به آنها کتاب «در جســت وجوی راستیها» را نوشــت. جنبشهای برابریخواهی زنان ایران هم توجه او را جلب کرده بود و به این ترتیب تالش برای کمــک بــه دخترانی کــه عالقه بــه آموختن داشــتند، را آغــاز کرد. بهبود زنــدان زنان و آمــوزش مددکاران برای کمک به زنان بزهکار در ایران از کارهای مهمی اســت که توسط فرنگیس یگانگی انجام شد و همین فعالیتهــا باعث شــد در ســال 133۵ بهعنوان یکی از اعضــای اصلــی «شــورای عالــی جمعیــت زنــان ایران» انتخاب شــود. در ســال 37 کتابخانهای به نام یگانگی با کمک مالی خانوادهاش در محوطه انجمن زرتشــتیان تهران ســاخت که اکنون و پس از بازسازی در سال 86 فعال است. عالقــه به فرهنــگ و هنــر ایــران باعث شــد بهدنبال ایجاد ســازمانی برای حمایت از صنایع دستی باشد. پیــش از ایــن او نمایشــگاه بزرگی از تولیــدات صنایع دســتی ایران مانند خورجین، کیســه حمام، پوستین رودوزی شــده، سفال، شیشه و باتیک تبریز و بلوچ در موزه قلعــه واکایاما در ژاپن برگزار کرد و همین پیش زمینهای برای تأســیس ســازمان صنایع دستی و یک مرکــز تجاری وابســته به نــام مرکز صنایع دســتی در تهران در ســال ۵۴31 شــد. برای راهانــدازی این مرکز 6 ماه به روســتاها و شهرهای ایران سفر کرد و صنایع دســتی مناطــق مختلــف را جمــعآوری و بــه وزارت اقتصاد ارائه کرد. فرنگیس یگانگی در ســال 1388 و در 93 ســالگی در لسآنجلــس امریکا درگذشــت و یک ســال بعد و در جریان همایشی از او تجلیل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.