معمای حل نشده هفتاد ساله

Vizhenameh - - News -

نام کتاب: الیزابت گم شده است نویسنده: اما هیلی مترجم: شبنم سعادت نشر: آموت مــاود، فراموشــکار اســت. فنجانــی چای درســت میکنــد و یــادش نمیمانــد آن را بنوشــد. بــه فروشگاه میرود و فراموش میکند برای چه رفته اســت. گاهــی خانهاش ناآشــنا، یا دختــرش هلن برایش کامالً غریبه میشود. ماود فقط از یک چیز مطمئن اســت: دوســتش الیزابت گم شده است. یادداشــت توی جیبش به او این را میگوید. مهم نیســت به او بگویند آنقدر درباره اش حرف نزند، قضیه را ول کند، ســاکت شــود؛ ماود ته و تویش را در خواهــد آورد چون جایی در ذهن آســیب دیده ماود پاســخ یک معمای حل نشــده هفتاد ســاله اســت. معمایــی که همــه فراموشــش کــرده اند؛ همه، غیر از ماود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.