اخبار زنان

Vizhenameh - - News -

تسهیل اشــتغال زنان/ محدودیتهای اشتغال زنــان کمتــر میشــود. فریده اوالدقبــاد نماینده مجلس گفت:«با اصالح مــاده 1117 قانــون مدنی دیگــر مــرد نمیتوانــد رأســاً بــرای منــع اشــتغال همسرش اقدام کند. در متن اصالح ماده قطعیت حکــم دادگاه بــرای منــع اشــتغال زن آمــده که در صورت اشــتغال زن قبل از ازدواج یا اشتغال زن با اجازه شوهر، شوهر نمیتواند زن خود را از اشتغال منع کند. چنانچه منع اشــتغال زوجه از طرف زوج به قصد ضرر زدن به زوجه یا آزار و اذیت زن باشد، زوج مکلــف بــه جبــران خســارات وارده بــه زوجــه میشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.