سقط خودبخودی چیست؟

Vizhenameh - - صفحه اول - دکتر سمیه ادایی متخصص زنان

اول از همــه الزم اســت بدانیــد کــه نبایــد احســاس گنــاه کنیــد یــا خــود را ســرزنش کنیــد. ســقط خودبخــودی اتفاق شــایعی اســت که شــما نقشــی در به وجود آمدن آن ندارید و توانایی جلوگیــری از آن را هــم نخواهیــد داشــت. اصطاح ســقط خودبخــودی زمانــی بــه کار مــیرود کــه یک بــارداری پیــش از آنکه جنیــن بتواند خــارج از رحم بــه حیات خود ادامــه دهد خاتمه یابــد. معموالً در کتابهــای پزشــکی این مقــدار، 20 هفته ذکر شــده اســت. ســقط خودبخودی به دو نوع کامل و ناقص تقســیم میشــود. در نــوع کامــل، تمــام محتویــات مربوط به بارداری از رحم خارج میشود. اما در نوع ناقص ممکن اســت قسمتی از محصوالت بارداری ماننــد جفــت در رحــم باقــی بمانــد کــه در چنیــن مواردی پزشــک آنها را برای جلوگیری از مشــکات بعدی خارج میکند. شــاید جالب باشــد بدانید که از هــر 4 بارداری یکــی از آنها به ســقط خودبخودی میانجامد. بســیاری از موارد ســقط خودبخودی در هفتههــای اول بــارداری اتفاق میافتنــد و در نتیجه مادر ممکن اســت بجز تغییر اندکی در زمان عادت ماهانــه، از ســقط خودبخــود آگاهــی نیابــد. بیشــتر موارد سقط تا هفته 12 بارداری اتفاق میافتد.

عالئم نخســتین عامــت ســقط خودبخــودی خونریزی واژینــال اســت. ایــن خونریــزی ممکــن اســت به صــورت خفیــف یــا شــدید باشــد. ایــن مرحلــه، تهدیــد بــه ســقط نامیــده میشــود. در صورتــی کــه محصــوالت حاملگــی از رحــم خــارج شــوند معمــوالً مــادر دردی را در ناحیــه رحم احســاس خواهــد کرد. در بیشــتر موارد علــت خاصی برای ســقط خودبخودی پیدا نمیشــود. گرچــه در اکثر مــوارد، یک ناهنجــاری در جنین وجــود دارد و در واقــع ســقط خودبخودی، تــاش طبیعــت برای جلوگیری از به دنیا آمدن نوزاد ناسالم است. این ناهنجاریهــا ممکن اســت ناشــی از یک اشــکال ژنتیکی یــا ابتای جنین به یک بیماری ویروســی قبــل از 12 هفتگــی باشــد. گاه وجــود اشــکال در ســاختار رحم مــادر میتوانــد مانع از ادامه رشــد صحیح جنین در رحم شــود. یکی از دالیل شــایع سقط خودبخودی حاملگی پوچ – به وجود آمدن ساک حاملگی بدون وجود جنین – است. گاه الزم اســت کــه بقایــای حاملگــی توســط متخصــص زنــان از رحــم خــارج شــود. از آنجــا که ســقط خودبخــودی میتوانــد باعــث خونریــزی، کــم خونــی و گاه عفونت شــود، در ایــن زمینه حتماً الزم است که تصمیمگیری پس از معاینه و مشورت با متخصــص زنان صورت گیرد. مهم آن اســت که بدانید ســقط خودبخودی، موضوع نگرانکنندهای برای بارداریهای بعدی شــما نیســت. بروز ســقط خودبخــودی، تأثیــری روی حاملگیهــای بعــدی شــما نخواهــد داشــت و نیــاز بــه پیگیــری خاصــی نــدارد. توصیــه میشــود بعد از ســقط، 48 ســاعت فعالیــت خــود را کاهــش دهیــد و اســتراحت کنید. پــس از یــک بــار قاعدگــی طبیعــی، منعــی بــرای بارداری مجدد وجود ندارد ولی بهتر اســت حداقل ســه ماه روش پیشگیری از بارداری مطمئنی داشته باشــید. حمایت روانی خانواده و بخصوص همسر، میتواند بسیار کمککننده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.