زندگی در کنار آدم افسرده

Vizhenameh - - صفحه اول - ریحانه دوستدار

زندگی با آدم افســرده صمیمیــت عاطفــی یــک رابطــه را مختــل میکنــد. در ایــن شــرایط معموالً همه بار و مسئولیت یک رابطه بــر دوش یــک نفر قــرار میگیرد. چون شــریک افســرده اغلب امــور زندگی و مســئولیتهایش را رها میکند. اگــر با فــردی افســرده زندگــی میکنیــد بخوبی متوجــه تغییــرات رابطــه پــس از افســردگی میشوید. افســردگی رویکرد انسان را به زندگی تغییــر میدهــد، طرز فکــر، خلق و خــو، خواب، ذائقه و میزان انرژی فرد با این بیماری بشــدت تغییــر میکند. اســترس زیاد، مشــکات مالی، تغییرات شــدید، تولد فرزند، پدریا مادر شــدن، مصرف برخی از داروها و تغییراتی در وضعیت جسمی و ســامتی مهمترین عوامل افسردگی هســتند. رابطــه مشــترک نیــز بــه خــودی خــود میتواند عاملی برای ایجاد افسردگی باشد. افســردگی بــه آهســتگی میآید و حتــی ممکن اســت در موقعیتهایــی به ظاهر خوشــایند که همه خوشــحال هســتند مثــل وقتی کــه کودکی بــه دنیــا میآید یا پــس از ارتقای شــغلی اتفاق بیفتــد. در ایــن موقعیتهــا فشــار و اســترس میتواننــد افســردگی ایجــاد کنند. فرد افســرده گمان میکنــد میتواند تغییــرات روحی جزئی را بــه تنهایی مدیریت کند امــا اغلب این کار در توانش نیســت. اگــر متوجــه تغییــرات روحی و خلقی شــریک زندگیتان شدهاید این میتواند نشــان دهنده افســردگی باشــد، اما با تشخیص این مســأله نباید متوقف شــوید چون افسردگی میتوانــد ناشــی از کار زیــاد، فعالیتهــای خطرناک یا مصرف الکل و دارو باشد. وقتــی تغییــرات مهــم و جدی در خلــق و خوی شــریک زندگیتــان میبینیــد و آن را بــا برخــی از ویژگیهــای افســردگیًمشــابه میدانید برای تشــخیص درســت حتمــا بــه پزشــک مراجعــه کنید. تشــخیص شما و ارائه راهحلهای ناشیانه کمکــی به درمــان این بیمــاری نمیکنــد. چون شــما درکــی از زنگخطرهــا، میــزان و شــدت بیمــاری و نحــوه درســت درمــان نداریــد. برای تشــویق همســرتان بــرای اینکــه بــه پزشــک مراجعــه کنــد از نگرانیهــای خودتــان بگویید؛ مثل اینکــه تغییرات روحی او باعث نگرانیتان شــده است و شما دوست دارید برای بهبود این وضعیت به او کمک کنید. یادتــان باشــد بســیاری از عائــم افســردگی بــا بیماریهــای لوپــوس، دیابت، مشــکات قلبی و مشــکات عفونتــی یکســان اســت. همچنیــن مصــرف برخــی از داروهــای درمــان آکنــه، پیشــگیری از بارداری و فشــار خون نیز عوارضی مشــابه افســردگی ایجــاد میکننــد کــه بــا قطع دارو از بین میروند. تشــخیص درســت بیماری و شــروع درمــان فقــط از عهــده یــک پزشــک متخصص برمیآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.