اولویتهای گمشده کاری را پیدا کنید

Vizhenameh - - صفحه اول -

هــم در روزهــای عــادی کاری و هــم در اهــداف کلــی کــه بــرای کارمــان در نظــر گرفتــه ایم، اولویتهایی داریــم. معموالً میدانیم کدام کارها و اهداف مهمترند و بایــد بیشــتر حواسمان به آنها باشــد. اما گاهی این اولویتهــا را گم میکنیم و نمیدانیــم بین مســئولیتها و اهدافمان برای خودمان یــا مجموعه کدام یک مهمترنــد. به این ترتیــب کارهایی که انجام میدهیم ما را به اهدافمان نزدیک نمیکنــد و ممکــن اســت به چیــزی بپردازیم که اکنــون و در موقعیتــی که داریم چنــدان هم مهم نیســت. در این شــرایط بار دیگــر باید اولویتهایتان را بررســی کنید تا متوجه شوید کدام مهمتر هستند.

بــرای پیــدا کردن اولویتهــا ابتدا باید متوجه شــوید که وظایفــی دارید و چه انتظاراتی از شما دارند. باید بدانید کدام مسأله و وظایف در کارتان مهمتر است و روی آنها تمرکز کنید. حاال باید بررسی کنید کدام روشها به شما برای رسیدن به اهدافتان کمک میکنند. همین مســائل تا حدود زیادی اولویتها را برایتان روشن میکنند.

در میــان کارهــای روزمــره و برنامههــای عــادی کاری ممکــن اســت مــوارد اضطراری پیش بیاید که مجبور شــوید ســریع به آنها رســیدگی کنید. مســائلی که گاهی کاری هســتند و گاهی شــخصی. اما باید حواستان باشــد که به اندازه مورد نیــاز بــه آنها بپردازید نه به اندازهای که همه ســاعات شــما را بگیــرد و نگذارد به کارها و اهدافتان برســید. پس کارهای اضطراری مهم هستند ولی نباید اولویت شما باشند.

نوشتن تمام اولویتهایی که در ذهنتان دارید کمک زیادی به شما میکند. در واقــع ایــن کار بــه ذهــن به هــم ریخته شــما نظــم میدهــد و بهتــر میتوانید مسائل را در ذهنتان اولویتبندی کنید. به این ترتیب کارهای سخت یا کارهای کــم اهمیتتــر را میشناســید و در نظــر میگیرید که چــه زمانی باید سراغشــان بروید. ابتدا فهرستی از کارهایی که مانع رسیدن شما به موفقیت میشوند، تهیه کنید. این کار به شما کمک میکند که امور بیارزش را از برنامه خود حذف کنید. بعد فهرســتی از کارهایی که انجام آنها ضروری اســت تهیــه کنید. به این ترتیب میدانید چقدر زمان برای چه کارهایی باید صرف کنید.

در اولویتبنــدی کارهــا خانــواده را فرامــوش نکنیــد. نحــوه اختصاص دادن زمان و اولویتبندی نباید به شــکلی باشــد که خانواده فراموش شــود یا برعکس همــه زندگــی کاریتان را بگیــرد و توان و فرصت انجــام کارهای دیگر را نداشــته باشــید. بررســی کنید و ببینیــد در میان اولویت هایتان چــه جایگاهی را میتوانید بــه خانــواده بدهید و چقدر زمان و امکانات میتوانید صرف آن کنید. یادتان باشــد که شــما باید اولویتبنــدی کرده و پیدا کنید کدام مســائل مهمتر هســتند و نیاز به صرف زمان و انرژی بیشــتری دارند. اما هیچ کدام از بخشهای زندگی نباید حذف شوند. اولویتبندی شما بدون در نظر گرفتن زندگی شخصی، تفریحات و رسیدگی به خانواده کامل نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.