ساندویچ رست بیف با سس قارچ

Vizhenameh - - صفحه اول -

مواد الزم

گوشــت خورشــتی تکه شــده، پیاز، ادویه، آرد سفید، شیر، قارچ، پودر سیر

طرز تهیه:

گوشــت خورشــتی را با ادویه و پیاز آب پــز کــرده و وقتــی خیلــی نــرم شــد ریش ریش کنید. دو عدد پیاز بــزرگ را بــه صــورت خــال نازک بــرش بزنیــد و وقتــی کامــاً ســرخ شــد گوشــت ریــش شــده را بــه آن اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد. بعــد نمک و فلفل ســیاه بزنید و شــعله را خاموش کنید. بــرای تهیــه ســس بشــامل، کــره را در قابلمــه کوچــک آب کرده و یک قاشــق غذاخوری آرد سفید اضافه کنیــد و چنــد دقیقــه تفــت دهیــد. حال نصف اســتکان از آب گوشت را اضافــه کــرده و کمــی هــم شــیر بریزیــد و هم بزنید تــا کمی غلیظ شــود. قارچ از قبل تفت داده شده را هــم بــه آن اضافــه کــرده و پودر سیر بریزید و مخلوط کنید. نان را از وســط برش داده و گوشت و پیاز در آن بریزید. سس بشامل را هم روی گوشت بریزید.

نکته:

نکته :1 شما ازهرگوشتی چه گوساله چــه گوســفند میتوانیــد اســتفاده کنید. نکته :2 ســس بشامل اگر سفت شد باز هم کمی شیر به آن اضافه کنید و هــم بزنید.درصورتــی کــه ســس بیشــتری بخواهید مقدار آرد و شیر را تغییر بدهید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.