شربتگلپنیرک

Vizhenameh - - صفحه اول -

مواد الزم:

آب سرد .................................................. یک لیوان بزرگ گل پنیرک خشک.............. یک قاشق غذاخوری سرخالی شکر .................................................. سه قاشق غذاخوری گاب یا عرق بیدمشک ................................ به مقدار الزم آبلیمو یا سرکه ................................................. چند قطره تخم شربتی ................................................. به مقدار الزم

طرز تهیه:

برای درســت کردن این شــربت به ازای هر یک لیوان بزرگ آب سرد تقریباً یک قاشق غذاخوری سرخالی گل خشــک را با دو سه قاشــق غذاخوری شکر خوب آسیاب کنید و در آب ســرد بریزید. میتوانید مقدار شــکر را بنــا بــه ذائقــه خودتان کــم یا زیــاد کنید. با چنــگال خوب هــم بزنید تا گل هــا کاماً رنگ بدهند.حــاال با اســتفاده از یک پارچه نخی تمیز شربت را صاف کنید. برای اینکه طعمشربتخوبباشدمیتوانیدمقداری گاب یا عرق بیدمشــک به آن اضافه کنید. میتوانیــد شــربت را بــه رنــگ ارغوانــی در بیاورید. به این صورت که چند قطره آبلیمو یا سرکه داخل شربت بریزید ولی فقط چند قطره چون اگر زیاد باشــد شــربت رنگش را کامــاً از دســت میدهد. مــی توانید به این شربت تخم شربتی هم اضافه کنید.

نکته:

نکتــه :1 در تهیــه شــربت از آب گــرم اســتفاده نکنید چون رنگ گل ها خیلی ســریع از بین میرود. اگر این شربت به مــدت طوالنــی مخصوصــاً در یخچــال بماند سیاه رنگ میشود. نکتــه :2 ایــن شــربت برای رفــع عطش مناسب است و تب بر قوی و ضد سرفه است. ضمن اینکه برای کبد مفید بوده و خون را هم تصفیه میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.