نقاشیهای خط شکن فرح اصولی

Vizhenameh - - صفحه اول -

فــرح اصولــی از نقاشانی اســت که در هنر امروز ایران نقش زیــادی داشتهاســت. او کــه تاکنــون جایــزه نمایشگاه زنان نامآور ایــران و جایــزه زنــان هنرمنــد ایــران را بــه دست آورده برخاسته از مکتــب نقاشــی ایرانی اســت اما کارهایش بازگشت به گذشته به حساب نمیآیند. اصولــی ســال 2۳۳1 در زنجــان بــه دنیــا آمــد. عاقهاش به نقاشی باعث شد تحصیاتش را در رشــته نقاشــی ادامه دهد و به هنرستان هنرهای زیبــای دختــران بهــزاد برود. در دانشــگاه رشــته گرافیک را انتخاب کرد و ســال 1۳56 از دانشکده هنرهــای زیبای دانشــگاه تهــران فارغالتحصیل شــد.در سالهای دانشــگاه و پس از آن نقاشی را به صورت جدی دنبال کرد و توانســت نخستین نمایشــگاه انفرادیاش را در ســال ۳6۳1 برگزار کند. اصولــی از مکتبهــای قدیمــی نقاشــی ایــران یعنی تبریز، شــیراز و صفوی الهام گرفت و برای ارائــه نقاشــی ایرانــی در بســتر مدرنیتــه روش و مکتب نوینــی خلق کرد. در واقع نقاشــیهای او در چارچوبــه مکاتــب نقاشــی قدیــم ایرانی قرار نمیگیــرد و کارهایــش گونــهای نقاشــی ایرانــی اســت کــه اصــول مدرنیســم را هــم دارد. او در بعضی کارهایش افســانه و داستانهای قدیمی ایرانــی مانند ســیاووش را هم به تصویر کشــیده است. از ســوی دیگــر اصولــی از نخســتین هنرمندانــی است که نقاشیهای مینیاتور را برای بیان هنری مســتحکم، شــخصی و معاصــر در نشــان دادن زندگی زنان بهکار برده است. همیــن هــم باعــث شــد آثــار او مــورد توجــه گالریهــای بینالمللــی قرار بگیرد و بســیاری از آثارش در امریکا، انگلستان، آلمان، هلند ...و به نمایش درآمده است. او در کارهایش از اتفاقات و شــرایط روز جهان هم تأثیر میگیــرد و به طور مثــال در آثــاری که در نمایشــگاه «شــاهکار هنر دنیــا» به نمایش درآمد به گروههای تروریســتی ماننــد داعــش که به اســم دین و مذهــب مردم بیگناه را قتل عام میکنند هم اشاره کرد. اصولــی کــه نقاشــی را تدریس هم میکند ســال 1۳82 دبیر ششــمین دوســاالنه نقاشی معاصر تهــران بــود و جایــزه دومیــن دوســاالنه نقاشــی جهان اسام را هم به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.