عکس هفته

Vizhenameh - - صفحه اول -

شرح عکس: رابعه رخشانی اهل زابل است و با سختیهای کار و زندگی در این شهر، از فرزند معلول و 4 فرزند دیگرش نگهداری و مراقبت میکند. عکس: فاطمه عابدی زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند. چه مادر باشند، یا فرزند، خواهر باشند یا همسر. مخاطبان، ایران بانو را شریک لحظه های دوست داشتنی تان کنیــد و ماندگارتریــن و تأثیرگذارترین خاطــرات خود از نقش های زنانه تان را برای ما بفرســتید. آثارتان را از طریق نشاني ایمیل iranbanoo@icpi.ir بفرستید یا به نشاني تهران، خیابان خرمشهر، شماره 802،صندوق پستي -5388 ،15875 طبقه پنجم، ایران بانو، برای ما نامه بنویسید. نظرات و پیشــنهادهایتان را از طریق شماره تلفن 02184711145 با ما در میان بگذارید. شــرکتهای خصوصــی قانــون مرخصــی 9ماهــه زایمــان را اجــرا نمیکنند. ســکینه الماســی عضــو فراکســیون زنــان مجلــس میگویــد:« متأســفانه اغلــب شــرکتهایی کــه ایــن قانــون را اجــرا نمیکنند، خصوصی هســتند که در پی واگــذاری اصــل 44 بــه این بخــش برای چابکســازی بخش خصوصی فعال شــدهاند. برخــی کارفرمایانی که بهدنبال نیروی ارزان هســتند وقتی نیروی زن برای 9 ماه بارداری شرایط خاصی برای کار کردن داشته و از مرخصی زایمان استفاده کند، بهدنبال جایگزین کردن نیروی مرد خواهند بود.اجرا نشدن این مصوبه باعث میشود زنان برای فرزندآوری رغبت نداشته باشند.»

از مــادران شایســته ایــران تجلیل میشــود. ایــن کار برعهــده بنیاد فرهنگی - بینالمللــی مــادر اســت و تاکنــون 1600 مــادر شایســته را شناســایی کردهانــد. غامرضــا محمــدی مدیــر ایــن بنیــاد میگویــد: «در هر شهرســتان با همــکاری نهادهای بومــی و فرهنگی منطقه، 10 مــادر به بنیاد معرفی شــدند و با بررســیهای هیــأت داوران یکــی از آنها انتخاب شــده اســت. نقش مؤثــر مــادر در روابط با کســانی چــون والدیــن، همســر و فرزنــدان، حضور زنــان در جامعــه بهعنــوان شــهروندی مــردم دار و فــردی موفــق از شــاخصهای انتخــاب مــادران نمونه است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.