مطبوعات دهه 80 ایران به روایت اسناد

Vizhenameh - - صفحه اول -

16 ســال اســت آرای دادگاههــای مطبوعاتــی را مدون کردهام تا تلخترین و شــیرینترین احکامی که همکاران مطبوعاتیام در این ســالها دریافت کردهانــد، بــه نوعــی جــاودان شــود و از خاطــر تاریــخ نرونــد؛ تاریخی که بنابر اســم و اقتضایش، بایــد مســتند باشــد و دقیق، اما افســوس کــه گاه، فراموشکار میشود، یا در غبار مینشیند، یا تن به تحریــف میدهــد و من نخواســتم هیچیک از این اتفاقها برای ِ تاریــخمحاکم مطبوعاتی دهههای اخیر بیفتد. تجربهام در گردآوری این مجموعه در حوزه آرای دادگاههــای مطبوعاتی به من آموخــت که تاریخ شــتاب چشــمگیری دارد و صبــر نمیکند تا کســی برای ثبت آن برگزیده شــود. هرگوشــهای از احوال ایــن روزگار اگــر ثبت، تحلیل و تدوین نشــد از دســت رفته بهحســاب میآیــد و این از دســت رفتههاست که تاریخ یک کشــور را به فراموشی گرفتار میسازد. ما در زمانهای از این تاریخ زندگی میکنیم که بیش از هر موقع دیگر در نانوشــتن تاریخ و فراموشی آن مقصریم. نام کتاب: اسناد و پروندههای مطبوعاتی ایران دهه ‪1۳89( 80‬ – )1۳80 نویسنده و گردآورنده:عذرا فراهانی نشر:کتاب کولهپشتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.