درمان جراحی چاقی در زنان

Vizhenameh - - اخبار - دکتر سمیه ادایی متخصص زنان

بــروز و شــیوع روز افزون چاقی در جوامع امروزی بر کســی پوشیده نیست. تصحیــح روش زندگــی و درمانهــای متنــوع طبــی و جراحــی جهــت برخــورد با ایــن پدیده مبتالبــه جامعه وجــود دارد. شــاید درمانهــای جراحــی در ســطح جامعه کمتر شناخته شده باشد و تأثیرات آن بر باروری و بارداری برای زنان مورد ســؤال باشد. بنابر این مرور اجمالی بــر ایــن مقولــه خالــی از لطــف نیســت. درمانهای جراحــی جهــت غلبــه بــر چاقــی جراحیهــای باریاتریــک(cirtairab) نامیــده میشــود کــه در کل بــه جراحیهایی کــه منجر به کاهش ســایز معده یا در آوردن بخشــی از دســتگاه گــوارش جهت کاهش جذب مواد غذایی و یا ترکیبی از این دو روش اســت اطــالق میشــود. امــروزه جراحیهــای باریاتریــک تبدیــل به یک رویکرد مؤثر جهت کاهش وزن پایدار شده است. 80 درصد موارد جراحیهای باریاتریک در زنــان انجام میشــود که نیمــی از آنــان در دوران باروری به ســر میبرند. یکــی از عوارض چاقی عدم تخمکگــذاری ماهیانــه یا کم شــدن تخمکگذاری بــه صورت منظــم و ماهانه اســت همچنیــن چاقی میتوانــد بــا تأثیــر بــر ســطوح هورمونی موجــود در خــون روی پارامترهــای بــاروری تأثیر گذارد. پاســخ افراد چاق به درمانهای ناباروری ضعیفتر اســت کــه تمامــی مــوارد ذکــر شــده بعــد از جراحیهــای باریاتریک میتواند اصالح شود. به طور میانگین سه ماه بعد از جراحی باریاتریک سیکلهای قاعدگی در زنانی که فاقد سیکل قاعدگی ماهانه منظم بودهاند برقرار میشــود. بهتراســت حداقل 12 تا81 ماه بعد از جراحــی باریاتریــک از حاملگــی پیشــگیری شــود تــا بدن به حداکثر میــزان کاهــش وزن در این مدت برســد ودر صــورت بروز اختالالت تغذیــهای در طی این مدت کشف و اصالح شود. هرچند که اصالحات هورمونی وتخمکگذاری خیلی زودتر، بعد از انجام جراحــی باریاتریــک اتفــاق میافتــد. در مطالعــات نوزادان زنانی که بعد از42 ماه از جراحی باریاتریک بدنیــا آمدهاند وضعیت بهتری نســبت به نوزادانی کــه قبــل از آن بدنیــا آمدهانــد داشــتهاند. بعــد از جراحیهای باریاتریک بسیاری از زنان حاملگیهای بــی عارضــهای را تجربــه میکنندًو میتواننــد نوزاد ســالمی داشته باشــند، مخصوصا اگر به نمای توده بدنی )BMI( نرمال رســیده باشــند. چاقی با تعداد زیــادی از عوارض حاملگی مرتبط اســت که شــامل ســقط، مســمومیت حاملگــی، دیابــت حاملگــی، زایمان به روش ســزارین، مرگ هنــگام تولد نوزاد و نقصهای مادرزادی نوزاد است. جراحی باریاتریک تمامی این عوارض را در افراد چاق کاهش میدهد. همچنین تولد نوزاد با وزن باالتر نســبت به ســن در زنانی کــه جراحــی باریاتریــک کردهاند کمتراســت. توصیــه میشــود پایــش دقیــق ریــز مغذیهــا و مکملها و ویتامینها قبل و در طی بارداری صورت گیــرد و در صورت کمبــود، اصالح بموقع آنها انجام شود(مخصوصاً فوالت، ویتامین ،B12 آهن وکلسیم و ویتامین )D ســونو گرافی ســریال هر 4 هفته یکبار در ســه ماهه سوم حاملگی جهت پایش رشد جنین بخصوص در زنانی که در 24 ماه اول بعد از جراحی باردار شــدهاند ویــا وزن کافی در بــارداری نگرفتهاند توصیه میشود. زایمان طبیعی و شیردهی در افراد با سابقه جراحی باریاتریک منعی ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.