خودم را نجات دادم

Vizhenameh - - اخبار - فرنگیس یاقوتی

چنــد هفتهای بود که یک مــوج انرژی منفی اطرافم حس میکردم. همه کارها و برنامه هایمان مثل گذشــته بود اما من دیگر مثل قبل ســرخوش و پرانــرژی نبــودم هــر چقــدر دنبــال دلیــل میگشــتم کمتــر چیــزی پیدا میکــردم. وقتی خودم رو به راه نبودم هر حرکت کوچک آروین به نظرم شیطنتی بزرگ و غیر قابل تحمل میآمد. یــک هفتــهای بــود که همســرم یــک فیلــم گرفتــه بــود و تقریباً هر شــب پیشنهاد میداد تا آن را ببینیم اما خب هر شب من یک بهانه میآوردم و در واقع حوصله فیلم دیدن نداشتم. خودم از رفتارهای خودم تعجب میکردم مثالً برخالف گذشــته صبحها پردههــا را کنــار نمیکشــیدم و بعــد از رفتن آروین به مهد کــودک تا ظهر هیچ کار مفیدی نمیکردم و عمالً از روی یک مبل به مبل دیگر میرفتم. ازخودم راضی نبودم اما حس تغییر هم نداشتم انگار به یک باره تحلیل رفته بودم، خودم حس میکردم دلیل حال االنم ســرماخوردگی شــدید هفته قبل باشــد. بعد از 10 سال بهخاطر ســرماخوردگی به دکتر مراجعه کردم و آمپول زدم. خالصــه اینکه دلیلش هر چه بود من هر روز بیشــتر فرو میرفتم اما یک روز خــودم از بیحالــی و بیانــرژی بودن خســته شــدم و تصمیــم گرفتم کنترل اوضاع را در دست بگیرم. قرص جوشان ویتامینی را که دکتر برایم نوشــته بود روی کابینت گذاشتم تا جلوی چشمم باشد و یادم نرود شبی یــک عدد بخورم. صبحها به محض بیدار شــدن پردهها را کنار میزدم و همــه پنجرههــا را باز میکردم تــا هوای تازه در خانه گــردش کند و بعد از همــه این کارها آفتاب درمانی میکردم به این شــکل کــه در آفتاب برای خــودم راه میرفتــم و صبحها یک ســاعتی پیاده روی میکــردم و گرما و انــرژی خورشــید را در وجــودم حس میکــردم. یکی دیگــر از کارهایی که بــرای خــودم انجــام دادم گل درمانــی بــود یعنی بــرای خانــه چند عدد گلــدان جدیــد گرفتم که نــگاه کردن به آنهــا باعث تزریق حــال خوب در وجودم میشد. خالصه اینکه خودم را از آن وضعیت نجات دادم و به روال عادی زندگی برگشــتم و در کمال تعجب دیدم وقتی حالم خوب اســت مادر صبورتر و بهتری هستم و راحت از کوره در نمیروم و بیشتر با آروین بازی میکنم. این یک هفته باعث شد تا بیشتر حواسم به خودم باشد و بیشتر مراقب سالمتی خودم باشم چون هر گونه مشکلی در این زمینه در کیفیت زندگی عزیزانم نیز تأثیر منفی میگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.