آیا از متعهد بودن میترسید؟

Vizhenameh - - اخبار - ریحانه دوستدار

برخــی از افــراد فوبیــای تعهــد دارنــد. آنهــا فکر میکننــد رابطــه باعــث میشــود گیــر بیفتنــد و آزادی عملشــان را از دست بدهند. ترس از تعهد ممکن اســت یک احساس عدم اطمینان ضعیف باشد یا به طور کلی وحشت از رابطه ایجاد کند. مثالً ممکن است با وجود عالقه به کسی یا وابستگی زیاد به همســرتان از اینکه به او متعهد باشــید وحشــت کنید و آینده پیش رو باعث نگرانیتان شود. نگرانی شما میتواند آنقدر شــدید باشد که با وجود عالقه زیادی که دارید رابطه را ترک کنید.

چه چیزی پشت ماجرا است؟ ترس از تعهد ناشــی از این اســت کــه فکر میکنید بــا وجــود تعهــد چیــزی را از دســت خواهیــد داد. ترس از تعهد بهخاطر ترس عمیق از دســت دادن امکانــات، آزادیها و موقعیتهاســت. امــا در این میــان یــک نکتــه مهــم وجــود دارد؛ هــر تصمیم و انتخابــی در زندگی مســتلزم از دســت دادن برخی از چیزهای مرتبط با آن است. مهم نیست که شما چــه میکنید، همیشــه نوع دیگــری از زندگی وجود دارد که شما آن را تجربه نکردهاید.

ترس از آنچه به آن نیاز دارید ترس از تعهد باعث میشــود شما به هیچ وجه در رابطه عاطفی و زناشویی خود احساس صمیمیت و امنیــت نکنیــد. یک رابطــه طوالنی مــدت قطعاً نیــاز بــه صمیمیــت و احســاس امنیــت دارد و بــا وجــود اینکه هر آدمی بشــدت به چنیــن چیزی در زندگیاش نیاز دارد اما شــما بهخاطر ترس شــدید از آن اجتناب میکنید. از ســوی دیگر این نگرانی اغلب به این دلیل اســت که احساس میکنید اگر همسر و شریک زندگیتان شــما را ترک کند یا آینده رابطهتان بههمین خوبی پیــش نرود زمــان و انــرژی و عواطفی کــه خرج آن کردهاید عمالً به هدر رفته اســت. گاهی هم تجربه شکســتهای گذشــته یــا تجربــه طــالق و جدایــی والدین چنین ترسی را ایجاد میکند.

با ترس روبه رو شوید از خودتان بپرســید بــا توجه به دالیــل مختلفی که بــرای این نوع تــرس عنوان شــده اســت دقیقاً چه چیزی باعث میشــود از متعهد بودن وحشت زده شــوید؟ یک بار از خودتان بپرسید تعهد برای شما به چه معناســت و آیا این تعریف، دقیق و درســت اســت؟ آیا چیزهایی که از دست میدهید با چیزی که بــه دســت میآوریــد هــم ارزش هســتند؟ روی ترسهایتان متمرکز شوید و ببینید وقتی به آن فکر میکنید افکارتان به چه سمتی هدایت میشود. آیا در افکارتان ترس از دســت دادن خود رابطه وجود دارد؟ آیا این ترس ناشــی از آن اســت که احســاس میکنید در رابطه درستی قرار نگرفتهاید؟ آیا به یاد جدایی پدر و مادرتان میافتید؟ اگــر تــرس شــما ناشــی از ایــن اســت که میترســید در رابطــهای تحــت کنتــرل قــرار بگیریــد و زندگی و زمانتان توســط یــک نفر کنترل شــود، این مســأله را نبایــد بــه تعهد ربط بدهیــد. زیرا رابطــهای که در آن تحت کنترل باشــید اصالً رابطه ســالمی نیست و آن را بایــد بــه شــیوه دیگــری حــل کنیــد. ناتوانــی در تصمیمگیــری میتوانــد بــه مــرور زمــان به یک عادت تبدیل شــود. خوب اســت که خــود را وادار به تصمیمگیــری و پایبندی به آنها کنیــد. اگر پایبندی به تصمیمها برایتان دشــوار اســت باید سعی کنید بــه روشهــای مختلــف، آن را تمریــن کنیــد. گاهی الزم اســت تــرازوی ذهنتــان را کنار بگذاریــد. برای هرچیــزی در زندگــی بــه منافــع و معایــب آن فکــر نکنید. اگر خوردن، پوشیدن، خوابیدن و هرچیزی در زندگیتان را با حساســیت و فکر زیــاد انجام بدهید انتخابهایتــان ضعیفتر و کمتر خواهد بود. گاهی فقط یک تصمیم ساده بگیرید و به خودتان بگویید این یک تصمیم ساده است و من به آن متعهدم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.