رازهایی که با عروسک بازی بچهها برمال میشوند

Vizhenameh - - اخبار -

عروســکها نقش مهمــی در دنیای بچهها دارند. از طرفی میتوان با عروســک بــازی درسهــای زندگی را به کودک داد و از ســوی دیگر، میتــوان از نحوه بازی کودک با عروســکهایش، به رفتارهای اطرافیان او پی برد. کودکان هنگام بازی با عروســک خــود را تخلیه روانی میکننــد. تقریباً در همه مــوارد، بازی بچهها با عروسک، نشاندهنده طرز رفتار والدین با کودک است. اگر کودک با عروسکش بدرفتاری میکند، در واقع رفتار شــما با خودش را بازنمایی کرده اســت. اگر او را میبوســد و از او حمایت میکند، باز هم نشــان دهنده نوع رفتار شما با کودکتان اســت. امــا اگــر شــما رفتار خوبــی بــا فرزندتــان داریــد و او، با عروســکهایش با خشونت رفتار میکند، ممکن است نشان دهنده خشم، اضطراب و ترس کودک باشــد. حتی چنیــن رفتاری میتواند نشــان دهد که کودک جایی بیــرون از خانه مورد خشونت عاطفی، جسمی، رفتاری یا جنسی قرار گرفته است. چون هنگام بــازی کودک با عروســکش، همراه با عروســکی دیگــر وارد بازی شــوید و از زبان عروسک، بهطور غیرمستقیم، آموزشهای الزم را به او بدهید. از زبان عروسک قصــهای را بــرای کودک تعریف کنید که توضیح میدهد چرا نظم مهم اســت، چرا خوب درس خواندن اهمیت دارد یا اینکه چرا بعضی وقتها پدر و مادرها عصبانی و بیحوصله هســتند. از طریق عروســک بــازی حرفهایی را به بچهها بزنید که در حالت عادی از شما نمیپذیرند. در مقابل به حرفهایی که کودکتان از زبان عروسک میگوید گوش دهید. این حرفها، رازهایی را که کودک مایل به گفتنشان نیست برمال میکند و احساسات کودک را در واقعیترین شکل به شما نشان میدهد. اما فایده عروسکها به همین جا ختم نمیشود. صحبت کردن و تمریــن کــردن با عروســکها، باعث تکامــل کالمی و حرکتی کودک میشــود. خالقیتــش را رشــد میدهد، نقشهای مختلف را بــه او میآموزد و برای تکامل عاطفی کودک مفید است. پس اجازه دهید فرزندتان تا میتواند عروسک بازی کنــد. بهتر اســت برای کــودکان خود، عروســکهای نرم و ســبک انتخــاب کنید. چون کودکان با بغل کردن این عروســکها احســاس آرامش و امنیت میکنند. عروسکی که صدا یا حرکت نداشته باشد، بهتر از عروسکهای موزیکال، سخنگو و متحرک هســتند چون باعث افزایش خالقیت کودک شده و بهتر عواطف او را بازنمایی میکنند. یادتان باشــد، عروســک بازی دختر و پسر ندارد و حتی پسربچهها هم میتوانند با عروسکهای مورد عالقهشان بازی کنند. اما بهتر است به پسرتان بیاموزید که در عروســک بازی نقشهای مردانه را انتخاب کند و تنها وقتی باید نگران شــوید که پسربچه، عالوه بر بازی با عروسک، تمایل به پوشیدن لباسهای دخترانه و استفاده از لوازم آرایش دارد. چون ممکن است نشان دهنده اختالل در هویت جنسی کودک باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.