چه کار کنیم حواسمان پرت نشود؟

Vizhenameh - - اخبار -

اینکه بتوانیم هنگام انجام کارها و زمانی که در محل کار حضور داریم حواسمان را کامالً جمع کنیم، یکی از رازهای مهم موفقیت است. بدون داشتن این توانایی کارهایمان آشفته و بینظم میشوند و احتمال اینکه کارها را اشتباه انجام دهیم بسیار زیاد است. مدیران روی اینکه شما با حواسی جمع، کارها را بدرستی انجام دهید بســیار حســاب میکنند به همین دلیل اگر خالف این مسأله برایشان ثابت شود حتماً نگاهشان به شما بهعنوان کارمند خوب عوض میشود. اگر حواستان مــدام پرت میشــود و نمیتوانید درســت تمرکز کنیــد باید این راههــا را امتحان کنید:

یکی از مهمترین دالیل حواس پرتی این اســت که معموالً میخواهیم چند کار را با هم انجام دهیم. این مسأله باعث میشود تمرکزتان بین چند کار تقسیم شود و به این شکل امکان اینکه اشتباه کنید بسیار باال میرود. سعی کنید کارها را براساس برنامهریزی و بدون اینکه مجبور باشید به چند کار برسید انجام دهید.

راهــی که میتوانید بیشــتر حواستان را جمع کند پیــدا کنید. این معموالً به عادتهای شــخصی بازمیگردد. بعضیها در مکان ساکت بیشتر تمرکز دارند و بعضی مشــکلی با شلوغی ندارند و بیشــتر هم حواسشان را جمع میکنند. این عادتها را پیدا کرده و شرایطش را سر کار برای خودتان فراهم کنید.

جالــب اســت بدانیــد تغذیــه هــم روی این مســأله بســیار مؤثر اســت. نباید گرســنه بمانید چون گرســنگی نمیگذارد ذهنتان متمرکز باشــد و حواستان را جمع کنید. خوراکیهای ســبک و کم حجم همیشــه همراه داشــته باشید. میوه و سبزی بیشتری بخورید و سراغ مواد غذایی که ثابت شده تمرکز را بیشتر میکنند برویــد. مانند مواد غذایی حاوی امگا 3، ادویه جات و گیاهان دارویی، روغنهای گیاهی نظیر زیتون و نارگیل. بخشــی از حواس پرتی بهدلیل پایین بودن هورمون دوپامیــن در بــدن اســت. کاهــش این هورمــون شــما را بیحال و خســته میکند و نمیتوانید روی هیچ موضوعی درســت تمرکز کنید. اگر دچار این مشکل هستید شکالت یا خوراکیهای حاوی کافئین بخورید یا منظم و درست ورزش کنید.

داشــتن اســترس زیــاد یکــی از عوامل مهم کاهــش تمرکــز و افزایش حواس پرتی اســت چون اســترس زیــاد و مدام به ذهن آســیب میزند. اگر اســترستان باالســت بــرای درمــان آن اقــدام کنیــد یــا بــا ورزشهایــی مثــل یــوگا آن را کنترل کنید.

وقتــی مــدت زیــادی روی یــک مســأله کار میکنیــد ذهــن خســته میشــود و طبیعــی اســت کــه تمرکزتان کم شــده و حواستان پرت شــود. در میــان کارهای طوالنــی زمانهــای کوتــاه اســتراحت در نظــر بگیرید. جالب اســت بدانیــد براســاس تکنیکهای خاصــی در دنیا افــراد باید هر 25 دقیقه یک بار 3 تا 5 دقیقه استراحت کنند. نترسید که از کارتان عقب بمانید. برعکس با این تکنیک حواستان بیشتر جمع است و بازدهی بیشتری دارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.