شامی‌الهیجان

Vizhenameh - - اخبار -

مواد الزم:

لپه شامی ................................................................ یک پیمانه گوشت سردست گوساله .......................................... یک پیمانه پیاز ................................................................ یک عدد متوسط سیب زمینی متوسط................................................... یک عدد نمک و فلفل و زردچوبه ......................................به مقدار الزم

مواد الزم: طرز تهیه:

بــرای بهدســت آوردن خمیــر ایــن شــامی، لپــه را از چنــد ســاعت قبــل خیــس و آبکش میکنیم و با گوشــت و پیاز و سیب زمینــی، نمــک و فلفــل و زردچوبــه بههمــراه آب میگذاریــم تا کامالً پخته شــده و آب آن کشــیده شــود. دقت کنید که همه آب آن باید کشــیده شود. بعد از خنک شدن مواد، آن را کوبیــده و گوشــت را ریش ریــش میکنیم. به خمیــر بعد خنک شــدن دو عدد تخم مرغ اضافه کرده و ادویهها را ریخته و خوب مخلــوط میکنیم. شــامی را در دســت گــرد میکنیــم و وســطش را با انگشــت ســوراخ کــرده و در روغــن داغ بــا حرارت متوســط ســرخ میکنیــم تا شــامی پوکی به دســت بیاید. نکته :1 بهتر اســت لپه و گوشــت به صورت سنتی کوبیده شوند. امروزه از چرخ گوشت هم استفاده میشــود ولی در روش ســنتی بهدلیل ریش ریش کردن گوشت، شامی بعد از سرخ شدن و هنگام خوردن حالت کشــدار پیدا میکند. با چرخ کردن مواد اصالً حالت کش آمدن گوشت را در شامی نخواهید دید. نکته :2 لپه شامی نسبت به لپه قیمه مقداری بزرگتر است. البته درصورت نبود یا پیدا نکردن آن از لپه معمولی قیمه نیز میتوان استفاده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.