فرنی‌با‌شیره‌خرما

Vizhenameh - - اخبار - نجمه السادات شریعتمداری

مواد الزم:

شیر ................................................................... 4 لیوان(یک لیتر) شیره خرما .............................................................. دو سوم لیوان گالب ......................................................................... نصف لیوان آرد برنج ......................................................... 3 قاشق سوپخوری نشاسته گندم(نشاسته گل) .......................... یک قاشق سوپخوری آب ........................................................................ یک سوم لیوان پودر هل در صورت تمایل ................. یک چهارم قاشق چایخوری

طرز تهیه:

آرد برنــج را در شــیر حــل کنید نشاسته را در آب حل کنید و از صافــی رد کنید تا ناخالصــی نشاســته گرفته شــود.درون شــیر بریزیــد شــیره خرمــا را نیــز اضافه کنید و روی حــرارت، مدام به هم بزنید تا غلیظ شود. وقتــی مطمئــن شــدید که آرد و نشاســته پخته شــده گالب و هــل را اضافه کنید. کمــی کــه جوشــید از روی حــرارت برداریــد و درون ظرف ســرو بریزید و تزئین کنید. از آنجایی که غلظت شــیره خرما ممکن اســت متفــاوت باشــد در هنــگام طبــخ آن را بچشــید و اگــر نیاز بود کمی شــیره اضافه کنیــد. اگر فرنی غلیظ شــد کمی شیر اضافه کنید.

نکته:

نکتــه: بــه جــای شــیره خرمــا از شــیره انگــور هم میتوانید استفاده کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.