هنوز عاشق نشدی

Vizhenameh - - اخبار -

مــن و دامیــان مــدام نگــران رفتــار پــدر هســتیم، آنقدر زود عصبانی میشــود که ممکن است بین بحثهایشــان به مادر آسیب برســاند. ریزه بودن مادر و اینکه نصف سایز پدر است میتواند باعث شــود او بــه طور جــدی صدمــه ببیند. بــا این حال مــادر هیچوقت در بحثهایشــان کوتــاه نمیآید، طــوری که مــن و بــرادرم میترســیم. میخواهیم زود بزرگ شویم. … وقتــی کوچکتر بــودم از مادرم پرســیدم: «چطور بفهمــم عاشــق شــده ام ؟» جوابــش ایــن بــود: «بــه وقتــش خــودت میفهمــی.» پاســخ او گنگ و مبهــم بود و همچنــان این ســؤال در ذهنم بود؛ «واقعــاً چطــوری میفهمــم؟» او گفــت: «چیــز بیشــتری نمیشــه گفت جز اینکه اگه نفهمیدی و حســش نکردی یعنی هنوز عاشــق نشدی.» کتاب: راز مادرم نویسنده: جی ال ویتریک مترجم: سمیه نصرالهی نشر: مهرگان خرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.