اخبار زنان

Vizhenameh - - اخبار -

زنــان زندانــی منتظــر/ 3 درصــد از زندانیــان تهــران زن هســتند. ایــن خبــر را الهــام فخــاری رئیــس کمیتــه اجتماعی شورای شهر تهران اعالم کرد و گفت:«ما نیازمند نگاه ویژه از ســوی سازمان زندانهــا بــه آینده پــر مخاطــره زنــان، نوجوانان و کــودکان زندانــی هســتیم.» ســتاد دیــه کشــور هم اعالم کرده که حدود 500 زن درکل کشــور به علت ارتکاب جرایم غیر عمد در زندانها به سر میبرند که بیش از 70 درصد آنها سرپرســت خانوار بوده و منتظر کمک مردم برای آزادیشــان هســتند. قرار است فراخوان «زندان جای مادران نیست» زمینه آزادی 250 زن سرپرســت خانوار را در ســال جدید فراهم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.