اختالالتخلقی بعد از زایمان

Vizhenameh - - News - دکتر سمیه ادایی متخصص زنان

اختــالالت خلقــی پس از زایمــان، یــک پدیــده بســیار شــایع اســت که علــت بــروز آن هنــوز کامالً مشــخص نیست. گرچــه عواملــی ماننــد تغییــرات هورمونی یا طی کردن شــرایط ســخت و طوالنــی مدت در طی بــارداری و زایمان ممکن است در بروز آنها دخیل باشد. در این مقاله به بررســی عالئم دو اختالل مهم خلقــی میپردازیــم. ‪post partum Blue‬ ویــا اندوه پس از زایمان یک مشــکل شایع است که در ۲ هفتــه اول پس از زایمان رخ میدهد(اکثراً روز ســوم تا پنجم). عالئم انــدوه پس از زایمان میتواند بیاحساســی عاطفی یا خلق افسرده، تغییــرات ســریع خلقی، بیقــراری، گریه کردن ســریع، بیخوابــی، نداشــتن اعتمــاد بهنفــس، احســاس درد مثــالً ســر درد و خســتگی باشــد. خوشبختانه این عالئم اکثراً خود به خود از بین میرونــد و بیشــتر از چنــد روز طول نمیکشــند. مادر بهتر اســت تا رفع کامل عالئم از اطرافیان کمــک گرفتــه و اســتراحت کافی داشــته باشــد. در صورتــی کــه انــدوه بعــد از زایمــان بیشــتر از ۴ روز طــول بکشــد حتمــاً بــا پزشــک خویــش تماس بگیرید. ‪Post Partum Depression‬ یا افســردگی بعد از زایمــان: در حــدود ۳۱ درصد از مــادران ممکن اســت دچار افسردگی شدید بعد از زایمان طی 6تا ۲۱ ماه بعد از زایمان (مخصوصاً شــش ماه اول)شوند. بهنظر میرســد که آنها نتوانستهاند از انــدوه بعــد از زایمان رهایی یابنــد. تغییرات هورمونــی، تولــد و شــیردهی کمبــود خــواب و مشــکالت روابط بین فردی در خانــواده و عدم حمایت کافــی در خانواده میتوانــد این پدیده را تقویــت کنــد. در افســردگی پــس از زایمــان، عــالوه بر عالئــم ذکر شــده در مورد انــدوه پس از زایمــان، عالئــم زیــر نیــز ممکن اســت دیده شود: ناتوانی مقابله با مسائل زندگی، احساس ناامیــدی، خســتگی مزمــن، احســاس خطــای انجــام وظایــف مــادری، اختــالالت خــواب، اختالالت تغذیــه (کاهش و یا افزایش اشــتها). از دســت دادن احســاس لذت بــردن از زندگی، اختــالالت تمرکــز و یــادآوری مســائل، تنــش، بیقــراری و اضطــراب و عصبانیــت اختــالالت زناشویی ...و این اختالالت اگر درمان نشوند میتوانند بسیار خطرنــاک باشــند و معمــوالً مــادر بــه تنهایــی نمیتوانــد از دســت این اختــالالت رهایی یابد. بایــد توجــه داشــت کــه درمــان ســریع و دقیــق ایــن حالتهــا بــرای ســالمت مــادر، نــوزاد و حفــظ روابط خانوادگی فرد بســیار مهم اســت. بدیهی اســت که حمایت خانــواده و بخصوص شــوهر و همکاری وی در زمینه مراقبت از نوزاد بســیار ضــروری و کمککننــده اســت. توصیــه میشــود کــه مــادران حتمــاً بــه روانپزشــک یــا روانشــناس خبــره مراجعــه کنند تــا در صورت لزوم تحــت درمان روان درمانــی و دارویی قرار گیــرد. شــرکت در کالسهــای درمــان گروهی و درخواســت کمــک از مادرانــی کــه تجربههــای مشــابه داشــتهاند میتوانــد بســیار کمککننده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.