میخواهم از کودکم در برابر آزار جنسی محافظت کنم

Vizhenameh - - News - معصومه اسکندری مشاور خانواده

این روزها خیلی نگران فرزندم هستم، آزار جنسی کودکان متأسفانه هر جایی ممکنه اتفاق بیفته، نمیدونم چطور باید این موضوع را با او مطرح کنم که هم فرزند هفت سالهام نترسه و هم بتونه از خودش مراقبت کنه؟ خیلی از والدین مثل شــما نگران سالمت جنسی و روانی فرزندشان هستند، البته که نگرانی والدین همیشه بجاست اما شیوه برخورد با این نگرانیها بسیار مهم است. نکتــه اول: بــرای کودک خود در مورد تمــاس امن و تماس ناامن صحبت کنید و به او بگویید: تماس امن یعنی لمس شدن بدن تو از طرف کسانی که به آنها اعتماد داری، لمس شــدنی که تو را آزرده، غمگین و ناراحت نکند و احســاس کثیف شــدن و درد و آزردگی به تو ندهد. اما تماس ناامن یعنی تماســی که باعث ناراحتی و درد یا کثیفی و آزردگی و معذب بودن تو بشود. نکتهدوم:بهکودک خود بگویید: تماس ناامن تماس با اعضای خصوصی بدن توست و اگر کسی به این قسمتها دست زد تو باید با صدای بلند بگی نه و سریعاً بری پیش کسی که بهش اعتمادداری و ازش کمک بخوای و بگی چه اتفاقی افتاده تا بهت کمک کنه. اگر کسی خواست اندام خصوصی تو رو لمس کنه باید به مامان و بابا بگی یا اگر مامان و بابا نبودن هر کسی که نزدیکتره بهت و بهش اعتماد داری؛ اما یادت باشه که اجازه ندی کسی این اعضا رو لمس کنه. نکته سوم:بهکودک بگویید: فقط مامان و بابا گاهی اوقات ممکنه اعضای خصوصی تو رو لمس کنن مثالً مامان یا بابا وقتی میخوان بدنت رو در حمام بشــویند ممکنه دستشون بدنت رو لمس کنه یا آقا یا خانم دکتر وقتی درحضور مامان و بابا میخواد تو رو معاینه کنه. نکتهچهارم:برای کودک توضیح دهید که: اگر این اتفاق برات افتاد باید بدونی تو کاری نکردی پس نباید خجالت بکشی بلکه اون کسی که بهت نزدیک شده و اذیتت کرده مقصره. نکتهپنجم:کودک بهدنبال چنین توصیههایی نیاز به احساس امنیت دارد پس حتماً به او بگویید: هر کســی که بچهها رو اذیت کنه باید دســتگیر بشه پس اگه حتی مامان و بابا هم نتونســتن کمکت کنن یا نخواســتی بهشون بگی با شــماره یک دو سه (۳۲۱ پایگاه اورژانس اجتماعی است و مددکاران و روانشناسان همیشه آماده پاسخگویی و بررسی آسیبهای اجتماعی به هموطنانمان هستند) تماس بگیر و به کسی که گوشی رو جواب میده این موضوع رو بگو، اون فرد کسی هست که حتماً میتونه کمکت کنه. والدیــن عزیــز، هیچگاه در توضیح این موارد به کودک خود احســاس تــرس و گناه را منتقل نکنید بلکه این امنیت را به کودک بدهید که با رعایت این نکات و اعتماد کردن به پدر و مادرش، اتفاقی برایش نمیافتد و اگر هم اتفاقی افتاد هم پدر و مادر و هم آقای پلیس از او مراقبت خواهند کرد و کسی را که او را ناراحت کرده باشد تنبیه میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.