خشونتهای پنهان در رابطه والدین با بچهها

Vizhenameh - - News -

خشــونت در رفتــار بــا بچههــا همیشــه بــه معنــی تنبیــه بدنی، کتــک زدن و محــروم کردن کــودک از غذا و آرامش و امنیت نیســت. گاهی وقتها بدون آنکه بدانید تبدیل به والدین خشــن و بیرحمی میشــوید که تأثیر رفتارتان برای همیشــه در روان کودک میماند. در واقع برخی خشــونتهای والدین، پنهان یا خاموش هســتند. این خشونتها بیشتر کالمیاند اما گاهی در رفتار هم نمود پیدا میکنند. ویژگی مشــترک این خشونتها، هدف گرفتن رابطه عاطفی بچه و پدر و مادر است. قهرکــردن: رو برگرداندن از کودک، نادیده گرفتــن او و وانمود کردن به اینکه دیگر برایتان مهم نیست و حاضر نیستید با او حرف بزنید، یکی از رایجترین خشونتهای عاطفی اســت. چنین رفتاری باعث میشود فرزندتان ناامنی عاطفــی شــدیدی احســاس کنــد و فکــر کند شــما را برای همیشــه از دســت میدهد. طــرد کردن: شــاید فکر کنیــد اگر کــودک را از خــود برانید براحتــی میتوانید مهــار او را در دســت بگیریــد. طرد کردن کــودک اما بشــدت روان او را آزرده میکنــد و باعث ناامنی عاطفی میشــود. رایجتریــن روشهای طرد کودک، نادیده گرفتن نیازهای او، صحبت نکردن با او، پیگیری نکردن امور درمانی، تحصیلی، شخصی ...و او است. محبــت مشــروط: در یــک رابطه امــن عاطفی، کــودک باید بداند کــه در هر شرایطی از محبت پدر و مادرش بهرهمند است و هیچ چیز باعث نمیشود که او را کمتر دوســت داشــته باشید. اما وقتی دوســت داشتن کودک یا توجه کردن به او را مشــروط به چیزی یا کاری میکنید، در حال خشــونت ورزیدن به کودک هستید. گفتن این که: «اگر نمره خوب نیاری دیگه دوســتت ندارم» یا «اگه به حرفم گوش ندی دیگه برام مهم نیســتی» باعث میشــود کودک احســاس کند از همین حاال شــما را از دســت داده اســت. یادتان باشد آنچه شــما به سادگی بــه زبــان میآوریــد، در ذهــن کــودک بــار روانــی و معنایــی بســیار بزرگتری میگیرد. جمــالت آزارنده: شــاید فکــر کنید باالخــره توانســته اید جملــه کلیدیتان را کــه به محــض گفتنش، فرزندتــان رفتارش را اصــالح میکند، پیــدا کنید اما خیلــی وقتها این جملههای طالیی، روان کودک را بشــدت زخمی میکند. «نمی خوام ببینمت»، «دیگه مامانت نیســتم»، «می ذارمت ســر راه»، «برو بچه یکی دیگه بشــو»، «با من حرف نزن»، «از جلــو چشــمم بــرو»، «نمی خوام ببینمت»، «با من حرف نزن» ...و همگی خشــونت عاطفی هســتند و باعث ناامنی کودک میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.