راهکارهایی برای اینکهجدیگرفتهشوید

Vizhenameh - - News -

هــر قــدر در کارتــان خــوب باشــید و عملکــرد مثبتــی داشــته باشــید نیــاز داریــد تواناییتــان جــدی گرفتــه شــود و در محیط کار ایدههــا و حرف هایتــان را در نظر بگیرنــد و بــه آن توجه کننــد. با جدی گرفته شــدن میتوانید هر روز بیشــتر پیش برویــد و به اهدافتان برســید. اگر پر از ایده باشــید اما کســی بــه آن توجهی نکند دلسرد میشوید و شروع میکنید به درجا زدن. شاید به نظر برسد که این وظیفه مدیران است که به کارمندان و ایده هایشان توجه کنند و آنها را جدی بگیرند اما شما هم باید این ذهنیت را در آنها به وجود بیاورید که فکرهای خوب و کاربردی دارید. برای نشــان دادن این مسأله و جدی گرفته شدن باید به این نکتهها توجه کنید:

اگر در ساعات کاری زیاد پیش میآید بیکار باشید یا وقتتان بیشتر به حرف زدن با تلفن و گپ زدن با همکاران دیگر میگذرد جدی گرفته نمیشوید. سعی کنیــد این ســاعات را بــا کار پر کنید و وظایف بیشــتری برعهده بگیریــد. با این کار نشان میدهید کار برایتان مهم است.

قــرار نیســت فقــط وظایف تعریف شــده و مشــخصتان را انجــام دهید. اگر میخواهیــد جدی گرفته شــوید کارهای دیگری انجام دهیــد. مخصوصاً کارهایی که ســخت بوده و کســی نتوانســته انجام دهد. ایــن کار تواناییهای شــما را ثابت میکند و نشان میدهید باید به شما اهمیت دهند.

خودتــان را بهعنــوان عضــوی خارج از مجموعــه در نظر نگیرید. شــما عضو تیــم هســتید کــه موفقیتهــا و شکســت هایــش، موفقیت و شکســت شماســت. ایــن حس باعث میشــود بیشــتر تــالش کنید و این تالش شــما به چشــم بقیه و مخصوصاً مدیران هم میآید و شــما را در پروژهها و تصمیم گیریهای مهم در نظر میگیرند.

مدیران باید از ایدههایتان باخبر شوند. سعی کنید ایدههایتان را مطرح کنید چون بدون بیان آنها کســی باخبر نمیشود. طرح ایدههای خوب باعث میشود شما بهعنوان کارمندی خالق و پیشرو مطرح شوید و این در محل کار بسیار مهم است.

بهترین فرصتها را شناســایی کرده و از آنها اســتفاده کنید. کســی در کارش موفــق اســت کــه بتوانــد از ایــن فرصتها برای پیشــرفتش اســتفاده کنــد. دنبال فرصتــی باشــید که بتوانید توانایی هایتان را ثابت کــرده و کاری خوب ارائه دهید. این فرصت طلبی باعث میشود جدی گرفته شوید.

انجــام این موارد بدون داشــتن اعتماد به نفس چنــدان فایدهای ندارد. باید این اعتماد به نفس را داشته باشید که ایدههایتان خوب است، بهترین تصمیمها را میگیرید و به بهترین شکل کارتان را انجام میدهیــد و از پــس مشــکالت برمیآیید. داشــتن اعتماد بــه نفس در طرف مقابل هــم این حسًرا به وجود میآورد که شــما را بهعنوان نیروی فعال و کاربلد در نظر بگیرند. نباید هنگام مشکالت خودتان را ببازید چون قطعا به کارتان ضربه میخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.