واویشکا

Vizhenameh - - News -

مواد‌الزم:

ســیب زمینی نگینی خرد شــده، پیاز، گوشــت چرخکــرده، رب گوجه فرنگــی یا گوجه فرنگی خرد شده، آبلیمو ترش، نمک و فلفل

مواد‌الزم‌برای‌ته‌دیگ:

یک قاشق ماست چکیده یا پرچرب، زعفران، روغن. در یــک ظــرف گــود و کوچــک کــه زیــاد روغــن نگیــرد ســیب زمینیها را ســرخ کنیــد. بعــد در همــان قابلمــه پیازها را نگینــی خــرد کــرده، کمــی تفــت دهید تــا ســبک و طالیــی شــود. بعد گوشــت چرخکرده را اضافه کنید. وقتی گوشــت را اضافــه کردیــد خــوب بــا قاشــق هــم بزنید تا تکههای آن از هم جدا شــوند و تکههای گوشت درشت نباشند. بعــد رب گوجه فرنگی یــا گوجه فرنگی خــرد شــده و نمــک و فلفــل را اضافــه کرده و تفت دهید. نصف لیوان آب هم بریزید و در ظرف را بگذارید تا با حرارت مالیــم بپــزد. در نهایت کمــی آبلیمو ترش بریزید.

طرز‌تهیه‌ته‌دیگ:

اگــر قابلمــه کوچــک و برنــج یــک تا دو پیمانه بــود به مواد تــه دیگ تخم مرغ نزنید و فقط یک قاشق ماست چکیده و زعفران و یک قاشق روغن را با مقداری از برنج که میخواهید ته قابلمه بریزید مخلــوط کنید. امــا اگر برنج بیشــتر بود (مثــالً چهــار پیمانــه بــود) یــک تخــم مرغ، زعفران و دو یا ســه قاشــق ماست و دو قاشــق روغــن را مخلــوط کنیــد. مواد بســتگی به ضخامت تــه دیگی که میخواهید دارد. اول کــف قابلمــه روغــن بریزیــد و بعد برنج مخلوط شــده ته دیــگ را بریزید. بــرای ۵ دقیقــه در قابلمــه را بگذارید تا خودش را بگیرد. بعد بقیه برنج را روی آن بریزید و دم کنی را بگذارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.