شیربرنج

Vizhenameh - - News -

مواد‌الزم:‌

برنج ................................................ نیم دانه یک پیمانه گالب............................................................. یک پیمانه شکر ..................................................... یک و نیم پیمانه شیر .................................................................... یک لیتر هل ساییده ................... یک قاشق چایخوری یا عرق هل خامه ................................................ سه قاشق غذاخوری

طرز‌تهیه:‌

برنج را بشــویید و چند ســاعت با کمــی گالب خیــس کنید.بعــد بــا همــان آب و گالب روی حــرارت خیلــی کــم بگذاریــد تــا زمانی که برنــج کامــالً لــه شــود.وقتی آبش کشیده شد شــیر را همراه با خامه اضافــه کنیــد و اجــازه دهیــد که با شیر هم بپزد. بعد از جوش آمدن شیر، شکر و هل را هم اضافه کنید. میتوانید به جای پودر هل از عرق آن یا اســانس هل اســتفاده کنید. حدود ۲ ساعت بگذارید با حرارت کم بپزد و در 0۱ دقیقه آخر پخت، گالب را بــه آن اضافــه کنید. شــیر برنــج اگر خیلی غلیظ باشــد بعد از سرد شــدن ترک میخورد و اگر خیلی رقیق باشــد آب میاندازد. غلظــت آن بایــد مثــل شــله زرد باشــد. میتوانید روی شیر برنج را با پودر کاکائو تزئین کنید.

نکته:

ایــن مقــدار شــکر بــرای شــیرینی متوســط اســت. اگر کم شیرین بود میتوانید بیشتر شکر بزنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.