انتخاب رنگ برای دیوارهای سرویس بهداشتی

Vizhenameh - - News - گلنوشنصیری

اغلب دکوراسیون سرویس بهداشتی، شیرآالت و کابینتهــا و ســینکها بیشــتر مــورد توجهانــد. بــا ایــن حــال نبایــد از تأثیــر بســزای رنــگ در هر محیطی غافل شد. تغییر رنگ یکی از آسانترین و ســریعترین راههای دگرگون کردن فضا اســت. امــا بــرای انتخــاب رنــگ دیوارهــای ســرویس بهداشتی چه نکاتی را باید دانست؟ رنــگ ســفید برای ســرویسهای کوچکتر بســیار مناســب اســت. بخصوص اگر شــیرآالت شما به همین رنگ باشند، محیط بزرگتر دیده میشود. اگر فضایی گرمتر میخواهید، رنگ کرم و شیری را به شما توصیه میکنیم. در بیــن رنگهــای خنثــی، رنــگ خاکســتری انتخاب جذابی اســت. این رنگ فضا را شــیک و کالسیکتر جلوه میدهد. تنالیتههــای رنگ آبی فضــا را آرام و تازهتر جلوه میدهنــد. ایــن رنــگ در ســرویس بهداشــتی با کابینتهای چوبی همخوانی خوبی دارد. رنگ زرد انتخابی جسورانه است که فضا را بسیار روشــن میســازد. نورپــردازی صحیح بــه هنگام اســتفاده از این رنگ بسیار مهم است. رنگ زرد نیز با کابینتهای چوبی همنشینی زیبایی دارد. رنگ صورتی روشــن فضا را آرامبخش و دلپذیر میسازد. استفاده از آینه روی دیوارهای مختلف انعــکاس نــور و خــاص بــودن محیــط را بیشــتر نمایان خواهد کرد. رنگ مشــکی قطعاً برای هر ســلیقهای مناسب نیســت. امــا ایــن رنــگ فضــا را بســیار متمایــز میســازد. اســتفاده از شــیرها و یراقآالت براق و نورپردازیهــای خاص نیز بــر تأثیر بصری رنگ مشکی میافزاید. رنــگ نارنجــی اغلب حس و حــال قدیمی تری به فضا میبخشــد. در کنار این رنگ الزم است از رنگهــای مکمل و متضاد آن برای دکوراســیون استفاده کنید. رنــگ ســبز معمــوالً در حالتهــای مــات و غیر اشــباع انتخاب مناســب تــری اند. بدیــن ترتیب احســاس آرامــش ایــن رنــگ منتقل میشــود و خلوص باالی رنگ که ممکن است چشم را بزند نیز وجود نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.