اخبار زنان

Vizhenameh - - News -

راه شــکایت از عــدم اجــرای مرخصــی زایمــان/ معاونت زنان مسئولیتی در قبــال مرخصــی زایمــان کارمنــدان ندارد. معصومه ابتــکار معاون رئیــس جمهــوری در امــور زنــان با اعــالم این خبر گفـــت:«مرخصی زایمــان در ادارات دولتــی اجــرا میشــود و ضمانــت الزم بــرای اجرای ایــن قانون وجود دارد اما برخی شرکتهای خصوصی نسبت بــه اجرای ایــن طرح اکــراه دارنــد. نظارتهایی در رابطــه با این موضــوع در قانون کار وجــود دارد اما ما بهعنوان معاونت زنان مســئولیتی در این زمینه نداریم و کارمندان بخشهای خصوصی میتوانند از مراجــع قانونــی حــق مرخصــی زایمان خــود را دنبال کنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.